Marian Walczak

Lata działalności: 1964-1972

(ur. 25 października 1923 r.)

Urodził się w 1923 r. w Biniewie pow. Ostrów Wielkopolski. Szkołę powszechną i średnią ukończył w Ostrowie Wielkopolskim. Dyplom magistra nauk ekonomiczno-handlowych uzyskał w Akademii Handlowo-Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tytuł profesora nauk humanistycznych w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Podczas okupacji niemieckiej (1939-45) pracował, jako robotnik w powiecie ostrowskim, tam też w latach 1941-45 był żołnierzem ZWZ-AK. Prowadził tajne nauczanie dzieci w zakresie szkoły powszechnej we wsi Biniew.

W marcu 1945 r. rozpoczął pracę nauczycielską w Publicznej Szkole Powszechnej w Gorzycach Wielkich, w pow. Ostrowskim i w Poznaniu w Państwowym Zakładzie Kształcenia Administracyjno-Handlowego. Po ukończeniu studiów w 1951 r. został powołany na stanowisko wizytatora szkół, a w 1952 r. powierzono mu stanowisko Dyrektora Technikum Ekonomicznego w Poznaniu.

W latach 1959-1964 pełnił społecznie pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP w Poznaniu, a od  1964-1972 r.  z wyboru, przez dwie kadencje funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.

W 1972 r. objął stanowisko dyrektora generalnego Polskiej Akademii Nauk, gdzie pracował do 1984 r. Równocześnie z pracą w PAN kierował Pracownią Warszawską Instytutu Zachodniego z Poznania jako docent i profesor w tymże Instytucie oraz okresowo w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

W latach 1998 – 2014 prowadził zajęcia dydaktyczne kolejno w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie. Obecnie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Przez wiele lat pracował społecznie w radach narodowych, w Sejmie RP, w organizacjach i towarzystwach naukowych. Był radnym i przewodniczącym Komisji Oświaty i Kultury WRN w Poznaniu. W latach 1965-1972 był posłem na Sejm IV i V kadencji, w tym wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Oświaty i Nauki. Uczestniczył w pracach kilki rad naukowych, w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, oraz Krajowym Komitecie UNESCO, Komitecie Administracyjnym FISE i Komitecie Wykonawczym Światowej Federacji Pracowników Nauki w Paryżu. W latach 1987-2006 przewodniczył Głównej Komisji Historycznej ZNP. Od 1981 r. jest sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, redaktorem naczelnym „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”, członkiem redakcji „Forum Oświatowego”, członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK.

W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie historią oświaty, wychowania i zawodu nauczycielskiego. Badania dotyczyły głównie edukacji w latach II wojny światowej w krajach okupowanych i szkolnictwa polskiego po drugiej wojnie światowej w latach 1944-56 oraz strat osobowych ludzi nauki i oświaty w Polsce w latach 1939-45.

Powyższej problematyce poświęcił dwadzieścia książek i liczne artykuły naukowe.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Zasłużony Nauczyciel, Krzyżem Armii Krajowej, Odznaczeniem Weterana Walk o Niepodległość. Posiada  Odznaki Honorowe miasta Poznania i  Krakowa.

Ważniejsze prace:

ZNP – wczoraj i dziś,(1968)

Wielkopolska konspiracja oświatowa 1939-1945, (1972)

Nauczyciele wielkopolscy w latach wojny i okupacji (1939-1945),(1974)

Szkolnictwo wyższe i nauka polska w latach wojny i okupacji 1939-1945(1978)

Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską (1939-1945), (1987)

Straty osobowe polskiego środowiska nauczycielskiego w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej 1939-1945, (1984)

L’ enseignement legal et l’ enseignement elandestin pendant l’ occupation nazie en Pologne,(1981)

Szkolnictwo zawodowe w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej, (1993)

Na przełomie. Wspomnienia nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956,wybór i opracowanie
wspólnie z E. C. Królem, (1994)

Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych,(1995)

Na przełomie, cz. II, III. Antologia relacji nauczycieli i uczniów z łat 1944-1956,
wspólnie z Prof. S. Mauersbergiem, (1996)

Oświata polska w latach 1944-1956. Wybór źródeł, cz. I, lata 1944-1948, wspólnie z S, Mauersbergiem, (1999)

Oświata polska w latach 1944-1956. Wybór źródeł, cz. II, lata 1949-1956,wspólnie z S, Mauersbergiem, (2000)

Polityka oświatowa i naukowa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej w okupowanych krajach Europy. Studium porównawcze moja.

Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji 1939-1945(2001)

Lwów i Wilno – edukacja dzieci polskich w latach 1939 – 1995,(2001)

Szkolnictwo polskie po drugiej wojnie światowej (1944 – 1956),wspólnie z S. Mauersbergiem (2005)
Historia oświaty i wychowania. Wybrane zagadnienia, (2003)

Pożegnanie ze szkołą. Spojrzenie wstecz nauczyciela emeryta,wybór i opracowanie Witold Chmielewski, Stanisław Mauersberg, Marian Walczak, (2012)

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.