List ZNP Ministra Cyfryzacji ws. laptopów

List ZNP Ministra Cyfryzacji ws. laptopów. Warszawa, 04.10.2023 r. Szanowny Pan Janusz Cieszyński Minister Cyfryzacji Związek Nauczycielstwa Polskiego w nawiązaniu do treści art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369) – dalej u.w.k.c., występuje do Ministra Cyfryzacji o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: według jakich przesłanek normatywnych, wbrew treści ustawy i rozporządzenia, umożliwiono organowi prowadzącemu pominięcie nauczycieli, wskazanych w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c., w dostępie do wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa, mimo, że zostali oni expressis verbis ujęci w treści art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. oraz w treści § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia … Czytaj dalej List ZNP Ministra Cyfryzacji ws. laptopów