List ZNP Ministra Cyfryzacji ws. laptopów

List ZNP Ministra Cyfryzacji ws. laptopów.

Warszawa, 04.10.2023 r.

Szanowny Pan

Janusz Cieszyński

Minister Cyfryzacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego w nawiązaniu do treści art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369) – dalej u.w.k.c., występuje do Ministra Cyfryzacji o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • według jakich przesłanek normatywnych, wbrew treści ustawy i rozporządzenia, umożliwiono organowi prowadzącemu pominięcie nauczycieli, wskazanych w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c., w dostępie do wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa, mimo, że zostali oni expressis verbis ujęci w treści art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. oraz w treści § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2071) – r.wsp.fin., jako nauczyciele zatrudnieni we wskazanych ustawą szkołach na dzień 30.09.2023 r.?
 • dlaczego ww. nauczycielom uniemożliwiono złożenie wniosku nawet po zakończeniu zwolnień i urlopów wskazanych w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c., zakreślając tylko 30 dniowy termin na złożenie wniosku, mimo, że realizacja bonów na zakup laptopa zakończy się dopiero 31.12.2025 r.?
 • czy, i ewentualnie kiedy, Minister Cyfryzacji będzie wnioskował o nowelizację u.w.k.c. w taki sposób, aby nauczyciele wskazani w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c. mogli skorzystać ze wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa po zakończeniu zwolnień i urlopów?
 • jak należy interpretować zapis art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. i § 2 ust. 1 r.wsp.fin. w zakresie grupy nauczycieli uprawnionych do wsparcia, wykonujących pracę w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych zorganizowanych w zespołach szkół?

Uzasadnienie

1.         Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. w celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych: wsparcie sfinansowane ze środków publicznych przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

W treści art. 2 u.w.k.c. nie dokonano wskazania grup nauczycieli, którzy są wyłączeni ze wsparcia ze względu na jakąś wskazaną normatywnie cechę.

Grupy nauczycieli uprawnionych określone są przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w r.wsp.fin.

Na podstawie § 1 pkt 1 r.wsp.fin., określono grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, realizujących kształcenie w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkół podstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych.

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 r.wsp.fin. uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych:

 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 • wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.


2.      
Na podstawie art. 15 ust. 4 u.w.k.c. organ prowadzący szkołę nie składa wniosku (zbiorczy wniosek organu prowadzącego o finansowanie wsparcia na zakup laptopów), jeżeli nauczyciel na dzień złożenia wniosku:

 • pozostaje w stanie nieczynnym, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 KN;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych.

Przepis art. 15 ust. 4 u.w.k.c. faktycznie pozbawia więc wsparcia ww. nauczycieli, mimo ujęcia ich w grupie nauczycieli uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. i § 2 ust. 1 r.wsp.fin.

Naruszające zasady prawidłowej legislacji jest więc wprowadzenie normy pozbawiającej uprawnienia dla nauczycieli objętych zakresem dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.k.c. i § 2 ust. 1 r.wsp.fin., w normach technicznych, dotyczących procedury dokumentacyjnej (wniosek organu prowadzącego).

Powstaje więc pytanie o przesłanki normatywne wprowadzenia takiej regulacji w ustawie.

3.         Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 u.w.k.c. nauczyciel składa wniosek w terminie 30 od dnia wskazania grupy obejmującej nauczyciela, o którym mowa w treści § 2 ust. 2 r.wsp.fin.

W treści § 2 ust. 2 r.wsp.fin. określa się kolejność wsparcia dla grup w datach od 10 do 13 października 2023 r. Oznacza to, że końcowa data złożenia wniosku upłynie w dniach od 10 do 13 listopada 2023 r.

W wielu przypadkach uniemożliwi to nauczycielom wskazanym w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c. złożenie wniosku o uzyskanie wsparcia nawet po zakończeniu zwolnień i urlopów wskazanych ww. normie, ze względu na przekroczenie terminów wskazanych w art. 15 ust. 1 u.w.k.c.,  a tym samym pozbawi wsparcia finansowego na zakup laptopa.

Powstaje więc pytanie dlaczego ww. nauczycielom uniemożliwiono uzyskanie wsparcia, zakreślając tylko 30 dniowy termin na złożenie wniosku, mimo, że realizacja bonów na zakup laptopa zakończy się dopiero 31 grudnia 2025 r.

Konsekwentnie powstaje więc pytanie czy, i ewentualnie kiedy, Minister Cyfryzacji będzie wnioskował o nowelizację u.w.k.c. w taki sposób, aby nauczyciele wskazani w treści art. 15 ust. 4 u.w.k.c. mogli skorzystać ze wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa po zakończeniu zwolnień i urlopów.

4.       Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2u.w.k.c. uprawnieni do wsparcia są nauczyciele pozostający w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół, a także prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami.

W takiej sytuacji pracodawcą dla nauczycieli jest zespół szkół, a nie szkoła.

Powstaje więc pytanie czy nauczyciele szkół podstawowych, zatrudnieni w zespołach szkół w skład których wchodzi szkoła podstawowa, są grupą nauczycieli uprawnionych do wsparcia w postaci bonu na zakup laptopa.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Do wiadomości:

 1. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
 2. Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 3. Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

25.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZNP/02/2024/DP/4.3 W związku z realizacją projektu pn: „Dialog PLUS – wzmocnienie...

Czytaj więcej

23.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZNP/01/2024/DP/4.3 W związku z realizacją projektu pn: „Dialog PLUS – wzmocnienie...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

25.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”
Czytaj więcej

23.07.2024

Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Dialog PLUS – wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w procesie monitorowania i stanowienia prawa”
Czytaj więcej

18.07.2024

Nauczyciele klas I-III otrzymają laptopy. Wnioskował o to ZNP!
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Czytaj więcej

17.07.2024

VIDEO: Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. awansu i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej