Apel ZNP do Prezydenta o zawetowanie ustawy lex Czarnek 2.0

Apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z prerogatywy określonej w Konstytucji, tj. prawa weta względem przedmiotowej ustawy, ponieważ w opinii ZNP i wielu środowisk edukacyjnych, ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa.

                                                                          

Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

Szanowny Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Jako największy oświatowy związek zawodowy zrzeszający nauczycieli, pracowników oświaty oraz nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z prerogatywy określonej w Konstytucji, tj. prawa weta względem przedmiotowej ustawy, ponieważ w opinii ZNP i wielu środowisk edukacyjnych, ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa i po wejściu w życie doprowadzi do:

  • zmiany ustroju polskiego systemu oświaty i przywrócenie centralnego zarządzania oświatą (powrót do rozwiązań przed przekazaniem prowadzenia oświaty samorządowi terytorialnemu), a także stopniowego pozbawiania szkół autonomii;
  • zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, a nie jak dotychczas wyłącznie zajęć rozwijających zainteresowania, a tym samym do likwidacji Karty Nauczyciela w tych placówkach i zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy;
  • zawieszania nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów (wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę) – proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy; podobne wątpliwości rodzą się w kontekście zmiany dotyczącej dokonywania oceny pracy dyrektora – ostateczna decyzja w sprawie ustalenia jego oceny pracy należy do nadzoru pedagogicznego;
  • urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów.

Szanowny Panie Prezydencie,

w marcu br., uzasadniając zawetowanie lex Czarnek mówił Pan, że „Uznajmy sprawę za zakończoną. Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”. Dzisiaj ta przesłanka nadal występuje. Wówczas – odmawiając podpisania ustawy z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wykazał Pan szereg argumentów przeciwko proponowanym zapisom. Te argumenty są także nadal aktualne.

Jak m.in. argument Pana Prezydenta o „braku społecznej aprobaty” dla rozwiązań zawartych w lex Czarnek w czasie „wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainie”: „Wobec tej wojny, Rzeczypospolita Polska potrzebuje spokoju, który omawiana regulacja podważa, m.in. aby w atmosferze konsensusu społecznego i politycznego wprowadzić w życie przepisy wzmacniające bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Sytuacja międzynarodowa wymaga także łagodzenia sporów w społecznościach lokalnych. Przed tymi wspólnotami stoją w obecnej sytuacji nadzwyczajne wyzwania związane z zapewnieniem wsparcia, także w obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, które nie mogą jej realizować w swoim kraju”.

Wyrażamy przekonanie, że nie zmienił Pan zdania w tych kluczowych kwestiach oraz że nadal jest Pan zainteresowany tworzeniem dobrego prawa oświatowego, które będzie stwarzało korzystne warunki w szkołach i placówkach oświatowych. Dlatego ponownie apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0

Szanowny Panie Prezydencie,

nadal zbieramy podpisy pod petycją online do Pana Prezydenta o zawetowanie tzw. ustawy lex Czarnek 2.0. W chwili obecnej pod petycją podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Podpisy przekażemy w najbliższym czasie. Petycja znajduje się pod adresem:

“Lex Czarnek 2.0” – Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie weta. – Petycjeonline.com

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

POWIĄZANE WPISY

31.01.2023

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. wynagradzania egzaminatorów

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. warunków wynagradzania egzaminatorów. OPINIA ZNP Szanowny Pan Przemysław...

Czytaj więcej

31.01.2023

VIDEO. Rozmowy z ministerstwem edukacji

1 lutego 2023 r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbędzie się spotkanie grupy roboczej powołanej w...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

31.01.2023

Uwagi ZNP do projektu rozporządzenia ws. wynagradzania egzaminatorów
Czytaj więcej

31.01.2023

VIDEO. Rozmowy z ministerstwem edukacji
Czytaj więcej

28.01.2023

Nauczyciele grają dla WOŚP
Czytaj więcej

26.01.2023

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Czytaj więcej

24.01.2023

Ocena pracy: Projekt nowelizacji zgodny z postulatem ZNP – likwiduje wartości punktowe
Czytaj więcej