Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r.

 

§ 1

Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego zwanej dalej składką członkowską określa art 95 ust. 1 Statutu ZNP.

§ 2

 1. Składka członkowska pracujących członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na konto właściwego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Za zgodą prezesa oddziału składka członkowska może być wpłacana przez członków ZNP bezpośrednio na konto lub w kasie oddziału, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. Składka członkowska dla pracujących członków ZNP potrącana jest od wynagrodzenia zasadniczego brutto, w tym również od wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę w okresie choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
 4. Nie potrąca się składki członkowskiej od świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
 5. Składka członkowska osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą jest obliczana:
  1. w podstawowym miejscu pracy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców objętych działaniem dwóch lub więcej oddziałów ZNP,
  2. u każdego pracodawcy, jeżeli członek ZNP zatrudniony jest u pracodawców objętych działaniem tego samego oddziału ZNP.
 6. Podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Instrukcji jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości – miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.

§ 3

 1. Składka członkowska emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczana jest w oparciu o kwoty netto tych świadczeń.
 2. Składka członkowska emerytów, rencistów, osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz bezrobotnych członków ZNP wpłacana jest w kasie oddziału lub na rachunek bankowy oddziału.
 3. Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską – wyższą.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Instrukcja przyjęta przez Zarząd Główny ZNP w dniu 19 grudnia 2017 r. na podstawie art. 95 ust. 2 Statutu ZNP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.