Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

przyjęta uchwałą nr 7/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

§ 1

Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwanej dalej składką członkowską, określa art. 95 ust. 1 Statutu ZNP.

§ 2

  1. Składka członkowska wykonujących pracę zarobkową członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na rachunek bankowy właściwego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Za zgodą prezesa oddziału składka członkowska osób, o których mowa w ust. 1, może być wpłacana przez członków ZNP na rachunek bankowy oddziału lub w kasie oddziału.
  3. Składka członkowska osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą jest obliczana w oparciu o wynagrodzenie otrzymywane w podstawowym miejscu pracy.
  4. Podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Instrukcji jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości – miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.
  5. Składka członkowska osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 Statutu ZNP obliczana jest w oparciu o kwoty netto pobieranych przez nich świadczeń.

§ 3

  1. Składka członkowska emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczana jest w oparciu o kwoty netto świadczeń, na podstawie przedstawionego przez członka ZNP dokumentu potwierdzającego aktualną wysokość otrzymywanego świadczenia.
  2. Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską – wyższą.

§ 4

  1. Składka członkowska osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Statutu ZNP wpłacana jest przez członków ZNP na rachunek bankowy oddziału lub w kasie oddziału.
  2. Składka, o której mowa w ust. 1 i § 2 ust. 2 wpłacana jest nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

22.09.2021

Rozmowy z MEiN 21 września – komentarz
Czytaj więcej

22.09.2021

Pismo OPZZ ws. możliwości odliczenia od dochodu składki związkowej
Czytaj więcej

20.09.2021

ZNP: We wtorek, 21.09 rozmawiamy z MEiN
Czytaj więcej

06.09.2021

Konferencja prasowa (6.09): Płace nauczycieli i braki kadrowe
Czytaj więcej

02.09.2021

Nauczyciel Roku i Nauczyciel Jutr@ – to już ostatni dzwonek na zgłoszenia (do 10 września)
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.