Instrukcja w sprawie sposobu i trybu regulowania składek członkowskich

przyjęta uchwałą nr 7/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

§ 1

Wysokość miesięcznej składki wnoszonej przez członków ZNP na rzecz Związku Nauczycielstwa Polskiego, zwanej dalej składką członkowską, określa art. 95 ust. 1 Statutu ZNP.

§ 2

  1. Składka członkowska wykonujących pracę zarobkową członków ZNP jest naliczana przez pracodawcę i przekazywana na rachunek bankowy właściwego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Za zgodą prezesa oddziału składka członkowska osób, o których mowa w ust. 1, może być wpłacana przez członków ZNP na rachunek bankowy oddziału lub w kasie oddziału.
  3. Składka członkowska osób pozostających w stosunku pracy z więcej niż z jednym pracodawcą jest obliczana w oparciu o wynagrodzenie otrzymywane w podstawowym miejscu pracy.
  4. Podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Instrukcji jest miejsce pracy, w którym członek ZNP zatrudniony jest w największym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wymiary czasu pracy są równe, podstawowym miejscem pracy jest to, w którym członek ZNP otrzymuje wyższe wynagrodzenie zasadnicze, a jeżeli otrzymywane wynagrodzenia są jednakowej wysokości – miejsce pracy, w którym pracuje dłużej.
  5. Składka członkowska osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 5 Statutu ZNP obliczana jest w oparciu o kwoty netto pobieranych przez nich świadczeń.

§ 3

  1. Składka członkowska emerytów, rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne obliczana jest w oparciu o kwoty netto świadczeń, na podstawie przedstawionego przez członka ZNP dokumentu potwierdzającego aktualną wysokość otrzymywanego świadczenia.
  2. Członek ZNP pozostający w stosunku pracy i jednocześnie pobierający emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne opłaca jedną składkę członkowską – wyższą.

§ 4

  1. Składka członkowska osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 Statutu ZNP wpłacana jest przez członków ZNP na rachunek bankowy oddziału lub w kasie oddziału.
  2. Składka, o której mowa w ust. 1 i § 2 ust. 2 wpłacana jest nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej