Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP

przyjęty przez Główną Komisję Rewizyjną ZNP w dniu 18 marca 2016 r., znowelizowany Uchwałą nr 1/2018 z dnia 23 września 2018 r.

 

§1

Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest najwyższym organem kontrolnym Związku Nauczycielstwa Polskiego powołanym do kontroli ogniw organizacyjnych ZNP, w tym ich władz i organów oraz agend ZNP prowadzących działalność gospodarczą.

§2

Komisja działa w oparciu o:

 1. Statut ZNP,
 2. uchwały przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów ZNP,
 3. niniejszy Regulamin Komisji.

§3

Komisja konstytuuje się w ciągu 21 dni od dnia wyboru, wybierając ze swego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Komisji (zwanego dalej Przewodniczącym) i pozostałych członków Prezydium Komisji (zwanego dalej Prezydium) w liczbie ustalonej przez Komisję.

§4

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
 2. W okresie między posiedzeniami plenarnymi Komisji jej bieżącą pracą kieruje Prezydium.
 3. Komisję reprezentuje na zewnątrz, w tym podpisuje dokumenty w jej imieniu, Przewodniczący. Jeśli Prezydium tak postanowi, w konkretnej sprawie Komisję może reprezentować członek Prezydium.
 4. W posiedzeniach Komisji i Prezydium mogą uczestniczyć osoby zaproszone odpowiednio przez Komisję albo Prezydium.

§5

 1. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący, Zastępca lub Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostali członkowie Prezydium w liczbie ustalonej przez Komisję.
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydziałem czynności określonym przez Prezydium na wniosek Przewodniczącego.

§6

Do zadań Prezydium Komisji należy:

 1. proponowanie tematyki posiedzeń Komisji i Prezydium,
 2. powoływanie zespołów kontrolnych, z zastrzeżeniem 8 ust. 2,
 3. zatwierdzanie, w sprawach niecierpiących zwłoki, decyzji Przewodniczącego w sprawie wyznaczenia zespołu kontrolnego,
 4. zatwierdzenie decyzji Przewodniczącego i zespołu w sprawie zawiadomienia kontrolowanego 3 dni przed rozpoczęciem kontroli,
 5. określanie tematyki szkoleń dla przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych,
 6. rozpatrywanie zastrzeżeń odnośnie do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany, wyznaczonego przez zespół kontrolny, terminu na realizację zaleceń pokontrolnych,
 8. decydowanie w sprawie reprezentowania Komisji w konkretnej sprawie przez członka Prezydium,
 9. przydzielanie czynności członkom Prezydium na wniosek Przewodniczącego.

§7

 1. Komisja wykonuje zadania określone przepisami Statutu ZNP i aktów wewnątrzzwiązkowych przeprowadzając kontrole, wydając opinie, wytyczne i polecenia oraz składając sprawozdanie.
 2. Komisja może organizować szkolenia dla swoich członków i członków komisji rewizyjnych niższych szczebli w celu prawidłowej realizacji zadań komisji.
 3. Przedstawiciele Prezydium Komisji Rewizyjnej wyższego szczebla uczestniczą z głosem doradczym w zebraniach i konferencjach sprawozdawczo-wyborczych.

§8

 1. Kontrole przeprowadza zespół kontrolny liczący od 2 do 5 osób, wyznaczony przez Prezydium Komisji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki, zespół kontrolny ma prawo wyznaczyć Przewodniczący. Decyzja w tym przedmiocie wymaga zatwierdzenia przez Prezydium na najbliższym posiedzeniu. W przypadku niezatwierdzenia decyzji, kontrolę przeprowadza ponownie zespół kontrolny, wyznaczony przez Prezydium. W skład zespołu kontrolnego ponownie przeprowadzającego kontrolę nie może wchodzić członek Komisji wyznaczony do przeprowadzenia kontroli przez Przewodniczącego.
 3. Przeprowadzającym kontrolę ogniwa organizacyjnego niższego szczebla nie może być członek Komisji w tym ogniwie zrzeszony.
 4. O terminie, zakresie i miejscu kontroli Komisja, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kontroli z zastrzeżeniem ust. 5, zawiadamia prezesa ogniwa kontrolowanego i przewodniczącego komisji rewizyjnej tego ogniwa, albo kierownika agendy ZNP, pisemnie lub drogą elektroniczną. Obowiązek powiadomienia o kontroli przewodniczącego komisji rewizyjnej ogniwa kontrolowanego nie dotyczy ognisk.
 5. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący i zespół kontrolny mogą zawiadomić kontrolowanego 3 dni przed rozpoczęciem kontroli. Decyzja ta wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Prezydium. W przypadku niezatwierdzenia decyzji, kontrolę przeprowadza się ponownie z zachowaniem terminu, określonego w ust. 4.
 6. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 i 5, podaje się dane kontaktowe osób kontrolujących.
 7. Przeprowadzający kontrolę mają prawo:
  1. wstępu i wglądu do wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością kontrolowanego ogniwa i agendy ZNP,
  2. wglądu do dokumentacji objętej zakresem kontroli oraz do sporządzania kopii i fotokopii tej dokumentacji,
  3. żądania udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień.
 8. Z przebiegu kontroli zespół kontrolny sporządza niezwłocznie protokół, który zawiera:
  1. określenie kontrolowanego ogniwa albo agendy ZNP,
  2. imiona i nazwiska przeprowadzających kontrolę,
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  4. miejsce kontroli,
  5. zakres kontroli,
  6. opis ustalonego stanu faktycznego,
  7. załączniki będące podstawą ustalenia stanu faktycznego,
  8. wnioski wraz z ewentualnymi opisami stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem stosownych dowodów i naruszonych postanowień Statutu ZNP lub innych przepisów,
  9. ewentualne zalecenia pokontrolne z terminem ich realizacji.
 9. Protokół kontroli po odczytaniu podpisują:
  1. członkowie zespołu kontrolnego,
  2. prezes ogniwa kontrolowanego albo kierownik kontrolowanej agendy ZNP lub osoba upoważniona przez nich i przewodniczący komisji rewizyjnej kontrolowanego ogniwa.
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu lub nieobecności osób wskazanych w 9 pkt 2, umieszcza sie w protokole informację o tym fakcie.
 11. Protokół kontroli otrzymują:
  1. prezes ogniwa kontrolowanego albo kierownik kontrolowanej agendy ZNP,
  2. prezes ogniwa organizacyjnego wyższego szczebla nad ogniwem kontrolowanym albo Dyrektor Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP ZG – w przypadku kontroli agendy ZNP,
  3. komisja rewizyjna ogniwa kontrolowanego, jeśli istnieje,
  4. Komisja.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Statutu lub innych przepisów prawa, zespół kontrolny wydaje kontrolowanemu zalecenia z terminem ich wykonania, nie dłuższym niż 3 miesiące i powiadamia o tym w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu:
  1. prezydium zarządu wyższego szczebla,
  2. komisję rewizyjną wyższego szczebla,
  3. w przypadku agend ZNP prowadzących działalność gospodarczą – Dyrektora Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP ZG , z zastrzeżeniem ust. 13, 16 i 17.
 13. Kontrolowany ma prawo zgłosić do protokołu zastrzeżenia odnośnie do ustaleń w nim zawartych.
 14. Prezydium rozpatruje zastrzeżenia na najbliższym posiedzeniu.
 15. Przewodniczący, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia zastrzeżeń, informuje na piśmie kontrolowanego o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.
 16. O zrealizowaniu zaleceń kontrolowany informuje pisemnie Komisję w terminie wyznaczonym przez zespół kontrolny. W przypadku niemożności zrealizowania zaleceń w wyznaczonym terminie kontrolowany może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o przesunięcie wyznaczonego terminu realizacji zaleceń. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium.
 17. W przypadku złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, termin wykonania zaleceń biegnie od otrzymania przez kontrolowanego informacji o odrzuceniu zastrzeżeń.
 18. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio.

§9

 1. Komisja wydaje opinie, składa informacje i sprawozdanie w sprawach określonych przepisami Statutu ZNP.
 2. W celu przygotowania opinii, składania informacji i sprawozdania Komisja powołuje zespół roboczy, wskazując termin opracowania projektu.
 3. Projekt przesyłany jest członkom Komisji przed posiedzeniem Komisji w terminie umożliwiającym zapoznanie się przez członków Komisji z jego treścią i przygotowanie uwag.
 4. W przypadku dużej liczby uwag do przygotowanego projektu, Komisja może zobowiązać zespół roboczy do zmiany projektu, uwzględniając zgłoszone uwagi.
 5. Treść opinii, informacji i sprawozdania przyjmowana jest przez Komisję i przedstawiana władzom, organom statutowym oraz agendom ZNP w formie pisemnej i ustnej przez Przewodniczącego, lub w uzasadnionych przypadkach przez członka Prezydium Komisji.

§10

 1. Komisja ustala wytyczne w sprawie działalności komisji rewizyjnych niższych szczebli i może wydawać im polecenia oraz żądać od nich informacji i wyjaśnień.
 2. Komisja wydaje wytyczne i polecenia, w których określa sposób działania komisji rewizyjnych, lub nakazuje określone działania, zwłaszcza w sprawach szczegółowego sposobu pracy komisji rewizyjnych niższego szczebla i dokumentowania jej przebiegu.

§11

 1. Komisja prowadzi swoją działalność zgodnie z rocznym planem pracy i planem finansowym zatwierdzonymi przez Komisję.
 2. Komisja odbywa posiedzenia planowe i nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium albo co najmniej ½ członków Komisji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Przewodniczący lub podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenie Komisji określają, nad jakimi sprawami Komisja ma obradować.
 4. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia, zwołuje je Prezydium w terminie kolejnych 7 dni.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji winno być dokonane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 7. Posiedzenia Komisji są protokołowane, protokoły podpisują Przewodniczący i protokołujący posiedzenie.

§12

Członkowie Komisji powinni brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych okręgów, w których zostali wybrani, jeżeli nie są członkami tych komisji.

§13

Członkom Komisji przysługują zwrot kosztów podróży i diety z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w ZNP, na zasadach określonych w regulaminie przyjętym przez Zarząd Główny ZNP.

§14

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro Zarządu Głównego ZNP poprzez przydzielenie w miarę potrzeb pomieszczeń, materiałów biurowych, środków transportu oraz wyznaczenie pracownika obsługującego prace Komisji.

§15

Postanowienia Regulaminu stosuje się, w wyjątkiem § 10 i 12 Regulaminu, odpowiednio do komisji rewizyjnych niższych szczebli.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej