Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP

przyjęty przez Główną Komisję Rewizyjną ZNP w dniu 18 marca 2016 r., znowelizowany uchwałą nr 1/2018 GKR ZNP z dnia 23 września 2018 r.

 

§1

Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest najwyższym organem kontrolnym Związku Nauczycielstwa Polskiego powołanym do kontroli ogniw organizacyjnych ZNP, w tym ich władz i organów oraz agend ZNP prowadzących działalność gospodarczą.

§2

Komisja działa w oparciu o:

 1. Statut ZNP,
 2. uchwały przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów ZNP,
 3. niniejszy Regulamin Komisji.

§3

Komisja konstytuuje się w ciągu 21 dni od dnia wyboru, wybierając ze swego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Komisji (zwanego dalej Przewodniczącym) i pozostałych członków Prezydium Komisji (zwanego dalej Prezydium) w liczbie ustalonej przez Komisję.

§4

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach plenarnych, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
 2. W okresie między posiedzeniami plenarnymi Komisji jej bieżącą pracą kieruje Prezydium.
 3. Komisję reprezentuje na zewnątrz, w tym podpisuje dokumenty w jej imieniu, Przewodniczący. Jeśli Prezydium tak postanowi, w konkretnej sprawie Komisję może reprezentować członek Prezydium.
 4. W posiedzeniach Komisji i Prezydium mogą uczestniczyć osoby zaproszone odpowiednio przez Komisję albo Prezydium.

§5

 1. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący, Zastępca lub Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostali członkowie Prezydium w liczbie ustalonej przez Komisję.
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydziałem czynności określonym przez Prezydium na wniosek Przewodniczącego.

§6

Do zadań Prezydium Komisji należy:

 1. proponowanie tematyki posiedzeń Komisji i Prezydium,
 2. powoływanie zespołów kontrolnych, z zastrzeżeniem 8 ust. 2,
 3. zatwierdzanie, w sprawach niecierpiących zwłoki, decyzji Przewodniczącego w sprawie wyznaczenia zespołu kontrolnego,
 4. zatwierdzenie decyzji Przewodniczącego i zespołu w sprawie zawiadomienia kontrolowanego 3 dni przed rozpoczęciem kontroli,
 5. określanie tematyki szkoleń dla przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych,
 6. rozpatrywanie zastrzeżeń odnośnie do ustaleń zawartych w protokole kontroli,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany, wyznaczonego przez zespół kontrolny, terminu na realizację zaleceń pokontrolnych,
 8. decydowanie w sprawie reprezentowania Komisji w konkretnej sprawie przez członka Prezydium,
 9. przydzielanie czynności członkom Prezydium na wniosek Przewodniczącego.

§7

 1. Komisja wykonuje zadania określone przepisami Statutu ZNP i aktów wewnątrzzwiązkowych przeprowadzając kontrole, wydając opinie, wytyczne i polecenia oraz składając sprawozdanie.
 2. Komisja może organizować szkolenia dla swoich członków i członków komisji rewizyjnych niższych szczebli w celu prawidłowej realizacji zadań komisji.
 3. Przedstawiciele Prezydium Komisji Rewizyjnej wyższego szczebla uczestniczą z głosem doradczym w zebraniach i konferencjach sprawozdawczo-wyborczych.

§8

 1. Kontrole przeprowadza zespół kontrolny liczący od 2 do 5 osób, wyznaczony przez Prezydium Komisji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki, zespół kontrolny ma prawo wyznaczyć Przewodniczący. Decyzja w tym przedmiocie wymaga zatwierdzenia przez Prezydium na najbliższym posiedzeniu. W przypadku niezatwierdzenia decyzji, kontrolę przeprowadza ponownie zespół kontrolny, wyznaczony przez Prezydium. W skład zespołu kontrolnego ponownie przeprowadzającego kontrolę nie może wchodzić członek Komisji wyznaczony do przeprowadzenia kontroli przez Przewodniczącego.
 3. Przeprowadzającym kontrolę ogniwa organizacyjnego niższego szczebla nie może być członek Komisji w tym ogniwie zrzeszony.
 4. O terminie, zakresie i miejscu kontroli Komisja, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem kontroli z zastrzeżeniem ust. 5, zawiadamia prezesa ogniwa kontrolowanego i przewodniczącego komisji rewizyjnej tego ogniwa, albo kierownika agendy ZNP, pisemnie lub drogą elektroniczną. Obowiązek powiadomienia o kontroli przewodniczącego komisji rewizyjnej ogniwa kontrolowanego nie dotyczy ognisk.
 5. W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący i zespół kontrolny mogą zawiadomić kontrolowanego 3 dni przed rozpoczęciem kontroli. Decyzja ta wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Prezydium. W przypadku niezatwierdzenia decyzji, kontrolę przeprowadza się ponownie z zachowaniem terminu, określonego w ust. 4.
 6. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 i 5, podaje się dane kontaktowe osób kontrolujących.
 7. Przeprowadzający kontrolę mają prawo:
  1. wstępu i wglądu do wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością kontrolowanego ogniwa i agendy ZNP,
  2. wglądu do dokumentacji objętej zakresem kontroli oraz do sporządzania kopii i fotokopii tej dokumentacji,
  3. żądania udzielenia ustnych i pisemnych wyjaśnień.
 8. Z przebiegu kontroli zespół kontrolny sporządza niezwłocznie protokół, który zawiera:
  1. określenie kontrolowanego ogniwa albo agendy ZNP,
  2. imiona i nazwiska przeprowadzających kontrolę,
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  4. miejsce kontroli,
  5. zakres kontroli,
  6. opis ustalonego stanu faktycznego,
  7. załączniki będące podstawą ustalenia stanu faktycznego,
  8. wnioski wraz z ewentualnymi opisami stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem stosownych dowodów i naruszonych postanowień Statutu ZNP lub innych przepisów,
  9. ewentualne zalecenia pokontrolne z terminem ich realizacji.
 9. Protokół kontroli po odczytaniu podpisują:
  1. członkowie zespołu kontrolnego,
  2. prezes ogniwa kontrolowanego albo kierownik kontrolowanej agendy ZNP lub osoba upoważniona przez nich i przewodniczący komisji rewizyjnej kontrolowanego ogniwa.
 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu lub nieobecności osób wskazanych w 9 pkt 2, umieszcza sie w protokole informację o tym fakcie.
 11. Protokół kontroli otrzymują:
  1. prezes ogniwa kontrolowanego albo kierownik kontrolowanej agendy ZNP,
  2. prezes ogniwa organizacyjnego wyższego szczebla nad ogniwem kontrolowanym albo Dyrektor Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP ZG – w przypadku kontroli agendy ZNP,
  3. komisja rewizyjna ogniwa kontrolowanego, jeśli istnieje,
  4. Komisja.
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Statutu lub innych przepisów prawa, zespół kontrolny wydaje kontrolowanemu zalecenia z terminem ich wykonania, nie dłuższym niż 3 miesiące i powiadamia o tym w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu:
  1. prezydium zarządu wyższego szczebla,
  2. komisję rewizyjną wyższego szczebla,
  3. w przypadku agend ZNP prowadzących działalność gospodarczą – Dyrektora Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP ZG , z zastrzeżeniem ust. 13, 16 i 17.
 13. Kontrolowany ma prawo zgłosić do protokołu zastrzeżenia odnośnie do ustaleń w nim zawartych.
 14. Prezydium rozpatruje zastrzeżenia na najbliższym posiedzeniu.
 15. Przewodniczący, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia zastrzeżeń, informuje na piśmie kontrolowanego o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.
 16. O zrealizowaniu zaleceń kontrolowany informuje pisemnie Komisję w terminie wyznaczonym przez zespół kontrolny. W przypadku niemożności zrealizowania zaleceń w wyznaczonym terminie kontrolowany może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o przesunięcie wyznaczonego terminu realizacji zaleceń. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium.
 17. W przypadku złożenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, termin wykonania zaleceń biegnie od otrzymania przez kontrolowanego informacji o odrzuceniu zastrzeżeń.
 18. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13, postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio.

§9

 1. Komisja wydaje opinie, składa informacje i sprawozdanie w sprawach określonych przepisami Statutu ZNP.
 2. W celu przygotowania opinii, składania informacji i sprawozdania Komisja powołuje zespół roboczy, wskazując termin opracowania projektu.
 3. Projekt przesyłany jest członkom Komisji przed posiedzeniem Komisji w terminie umożliwiającym zapoznanie się przez członków Komisji z jego treścią i przygotowanie uwag.
 4. W przypadku dużej liczby uwag do przygotowanego projektu, Komisja może zobowiązać zespół roboczy do zmiany projektu, uwzględniając zgłoszone uwagi.
 5. Treść opinii, informacji i sprawozdania przyjmowana jest przez Komisję i przedstawiana władzom, organom statutowym oraz agendom ZNP w formie pisemnej i ustnej przez Przewodniczącego, lub w uzasadnionych przypadkach przez członka Prezydium Komisji.

§10

 1. Komisja ustala wytyczne w sprawie działalności komisji rewizyjnych niższych szczebli i może wydawać im polecenia oraz żądać od nich informacji i wyjaśnień.
 2. Komisja wydaje wytyczne i polecenia, w których określa sposób działania komisji rewizyjnych, lub nakazuje określone działania, zwłaszcza w sprawach szczegółowego sposobu pracy komisji rewizyjnych niższego szczebla i dokumentowania jej przebiegu.

§11

 1. Komisja prowadzi swoją działalność zgodnie z rocznym planem pracy i planem finansowym zatwierdzonymi przez Komisję.
 2. Komisja odbywa posiedzenia planowe i nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium albo co najmniej ½ członków Komisji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Przewodniczący lub podmioty uprawnione do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenie Komisji określają, nad jakimi sprawami Komisja ma obradować.
 4. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia, zwołuje je Prezydium w terminie kolejnych 7 dni.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji winno być dokonane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 7. Posiedzenia Komisji są protokołowane, protokoły podpisują Przewodniczący i protokołujący posiedzenie.

§12

Członkowie Komisji powinni brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych okręgów, w których zostali wybrani, jeżeli nie są członkami tych komisji.

§13

Członkom Komisji przysługują zwrot kosztów podróży i diety z tytułu pełnienia funkcji z wyboru w ZNP, na zasadach określonych w regulaminie przyjętym przez Zarząd Główny ZNP.

§14

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro Zarządu Głównego ZNP poprzez przydzielenie w miarę potrzeb pomieszczeń, materiałów biurowych, środków transportu oraz wyznaczenie pracownika obsługującego prace Komisji.

§15

Postanowienia Regulaminu stosuje się, w wyjątkiem § 10 i 12 Regulaminu, odpowiednio do komisji rewizyjnych niższych szczebli.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.