Regulamin klubów młodego nauczyciela

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r.

 

§ 1

Kluby młodego nauczyciela mogą być tworzone przy zarządach oddziałów (oddziałowe albo międzyoddziałowe), okręgów (okręgowe) oraz przy Zarządzie Głównym (Centralny Klub).

§ 2

 1. Do klubu mogą należeć pracownicy pedagogiczni, członkowie ZNP, do ukończenia 35. roku życia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
 2. Uchwałę o utworzeniu klubu młodego nauczyciela podejmuje właściwy zarząd ZNP na wniosek zainteresowanej grupy członków ZNP, spełniających warunki określone w ust.1.
 3. Uchwałę o utworzeniu międzyoddziałowego klubu młodego nauczyciela podejmują właściwe zarządy oddziałów ZNP na wniosek zainteresowanej grupy członków zrzeszonych w tych oddziałach, spełniających warunki określone w ust.1.
 4. Działalność klubów finansowana jest przez właściwe zarządy ogniw, przy których te kluby działają, w ramach zatwierdzonego preliminarza finansowego danego ogniwa ZNP.
 5. Działalność międzyoddziałowych klubów finansowana jest przez zarządy oddziałów, przy których te kluby działają, w ramach zatwierdzonych preliminarzy finansowych danych oddziałów ZNP, na zasadach określonych w drodze porozumienia zawartego między tymi oddziałami.
 6. Utworzenie, rozwiązanie lub połączenie klubów młodego nauczyciela następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu ogniwa organizacyjnego ZNP.

§ 3

Kluby młodego nauczyciela działają według własnych planów pracy, po zatwierdzeniu ich przez zarządy ogniw, przy których działają. Plany pracy klubów tworzone są w oparciu o program działania ZNP i zadania określone w niniejszym regulaminie.

§ 4

Kluby młodego nauczyciela realizują swoje zadania poprzez:

 1. włączanie się do działań podejmowanych przez odpowiednie zarządy ogniw statutowych ZNP na rzecz rozwiązywania problemów istotnych dla członków ZNP
 2. wyrażanie opinii, formułowanie wniosków i postulatów mających na celu systematyczną poprawę sytuacji członków ZNP
 3. podejmowanie inicjatyw służących realizacji programu działania Związku
 4. uczestniczenie w organizowanych przez ZNP formach szkoleń służących doskonaleniu kompetencji
 5. organizowanie konferencji, debat i zlotów, służących wymianie doświadczeń i opinii w środowisku
 6. prowadzenie badań i analiz dotyczących warunków pracy w środowisku młodych pracowników pedagogicznych
 7. opiniowanie projektów aktów prawnych konsultowanych przez ogniwa statutowe ZNP
 8. udział w pracach komisji problemowych ZNP.

§ 5

 1. Kadencja zarządu klubu trwa tak długo, jak zarządu ogniwa, przy którym działa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Kadencja zarządu klubu międzyoddziałowego kończy się w dniu, w którym najwcześniej kończy się kadencja zarządu oddziału spośród zarządów oddziałów, które powołały klub międzyoddziałowy.
 3. Osoby wybrane w skład zarządu pełnią swoje funkcje do końca kadencji pomimo ukończenia 35. roku życia.

§ 6

 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie okręgowych i oddziałowych klubów wybierają przewodniczącego oraz zarząd klubu w liczbie ustalonej przez właściwy zarząd ZNP, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Liczba członków zarządu klubu międzyoddziałowego ustalana jest przez właściwe zarządy oddziałów ZNP.
 3. W skład Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela wchodzą przedstawiciele działający w okręgowych, oddziałowych lub międzyoddziałowych klubach młodego nauczyciela, zgłoszeni przez zarządy okręgów ZNP.
 4. Członkowie Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego oraz zarząd.
 5. Liczbę członków Zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela ustala Zarząd Główny ZNP.

§ 7

 1. Zarząd kieruje pracami klubu.
 2. Do zadań zarządu klubu należy realizacja planu pracy oraz organizowanie pracy klubu.
 3. Zarząd klubu obowiązany jest złożyć corocznie sprawozdanie ze swojej działalności zarządowi ogniwa, przy którym działa.
 4. Klub reprezentuje wobec właściwego ogniwa ZNP przewodniczący lub upoważniony przez niego członek zarządu.

§ 8

Rozwiązanie klubu następuje na podstawie uchwały zarządu właściwego ogniwa ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 16 grudnia 2015 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 Statutu ZNP.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

27.05.2024

Nauczyciel Roku 2024 i Nauczyciel Jutr@. Można już zgłaszać kandydatów!
Czytaj więcej

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

10.06.2024

Konferencja prasowa ZNP: Szkolna wycieczka = praca nauczycieli
Czytaj więcej

07.06.2024

Projekty z zakresu edukacji finansowane z funduszy unijnych
Czytaj więcej

27.05.2024

Wcześniejsza emerytura czy świadczenie kompensacyjne?
Czytaj więcej

24.05.2024

ZNP opiniuje projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej
Czytaj więcej