Regulamin komisji problemowych Zarządu Głównego ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 czerwca 2015 r.

 

 1. Komisje problemowe (zwane dalej Komisjami) są powoływane przez Zarząd Główny ZNP, na kadencję tego Zarządu.
 2. Skład komisji powoływany jest spośród członków Zarządu Głównego ZNP.
 3. Komisje wykonują dla Zarządu Głównego ZNP i Prezydium Zarządu Głównego ZNP zadania polegające na przygotowywaniu dokumentów będących przedmiotem obrad, a w szczególności projektów uchwał, opinii i stanowisk w zakresie zadań komisji.
 4. Komisje stanowią robocze gremium organów wskazanych w pkt 3 i wykonują zadania tam wymienione na zlecenie Zarządu Głównego ZNP, Prezydium Zarządu Głównego, Sekretariatu Zarządu Głównego lub Prezesa ZNP.
 5. Komisje wybierają prezydia w składzie: przewodniczący komisji i wiceprzewodniczący.
 6. Przewodniczący komisji:

a) kieruje pracami komisji,

b) zwołuje posiedzenia komisji,

c) ustala porządek obrad.

 1. Na wniosek prezydium komisji lub organów wymienionych w pkt 4, w posiedzeniach komisji mogą brać udział zaproszeni eksperci i doradcy.
 2. Komisje mogą powoływać podkomisje i zespoły problemowe.
 3. Prezydium komisji ma prawo zlecić poszczególnym członkom komisji realizację konkretnych zadań.
 4. Komisje lub ich prezydia odbywają spotkania w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co trzy miesiące. W razie niezwołania posiedzenia komisji lub prezydium komisji w przepisanym terminie, lub w prawach niecierpiących zwłoki, do zwołania ich posiedzeń uprawniony jest Sekretariat Zarządu Głównego ZNP lub Prezes ZNP.
 5. Na zasadach niniejszego regulaminu mogą funkcjonować komisje problemowe przy zarządach okręgów ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 czerwca 2015 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych
Czytaj więcej

22.03.2023

Komunikat i video: Rozmowy z MEiN w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 22.03.2023
Czytaj więcej

20.03.2023

Spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
Czytaj więcej

20.03.2023

Nauczyciel. Gatunek zagrożony
Czytaj więcej