Regulamin nadawania Odznaki za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2010 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

Odznaka jest uhonorowaniem 50-letniej przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§2

Odznaka za 50 lat przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego została ustanowiona z okazji jubileuszu 100-lecia ZNP i począwszy od 2005 r. będzie nadawana corocznie członkom Związku po osiągnięciu 50-letniej przynależności do ZNP.

§3

Odznakę nadaje Zarząd Główny ZNP na wniosek Zarządu Oddziału, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Zarządu Okręgu.

§4

Odznaka jest przyznawana z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości oraz ważnych wydarzeń związkowych. Terminy występowania z wnioskami ustala Sekretariat Zarządu Głównego ZNP.

§5

W uzasadnionych przypadkach (np. jubileusze i inne uroczystości) Odznakę może przyznać Prezydium Zarządu Głównego ZNP – przy zachowaniu trybu ustalonego w Regulaminie.

§6

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP.

§7

Odznakę nosi się po prawej stronie.

§8

Wniosek o nadanie Odznaki powinien być wypełniony komputerowo na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać dane dokumentujące 50-letnią przynależność do ZNP. Zarząd Okręgu po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu przesyła wnioski wraz z listą zbiorczą do Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Rejestr przyznanych Odznak i dokumentację prowadzi biuro Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§9

Regulamin Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP obowiązuje z dniem uchwalenia przez ZG ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 14 grudnia 2004 r. i znowelizowany w dniu 30 września 2010 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 98 Statutu ZNP.

Załączniki:
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.03.2023

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Czytaj więcej

23.03.2023

Edukacja jest najważniejsza i jest jednym z głównych problemów społecznych
Czytaj więcej

22.03.2023

Komunikat i video: Rozmowy z MEiN w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego 22.03.2023
Czytaj więcej

20.03.2023

Spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
Czytaj więcej

20.03.2023

Nauczyciel. Gatunek zagrożony
Czytaj więcej