Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP

przyjęty uchwałą ZG ZNP z dnia 27 marca 2007 r. i znowelizowany uchwałą nr 23/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

 

§1

Złota Odznaka ZNP, zwana dalej Odznaką, zgodnie z art. 98 Statutu ZNP jest najwyższym wyróżnieniem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaka jest nadawana przez Zarząd Główny ZNP za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej, oświatowej i naukowej. Odznaka jest kontynuacją Złotej Odznaki ZNP wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia ZNP.

§2

Odznaka może być nadana członkowi ZNP wyróżniającemu się wieloletnią działalnością związkową w ogniwach ZNP i jego zarządach (co najmniej przez dwie kadencje).

§3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznaka może być nadana członkowi ZNP lub osobie niebędącej członkiem ZNP za współpracę i działalność na rzecz ZNP oraz za wieloletnią wyróżniającą pracę dla rozwoju oświaty, nauki i kultury.

§4

Zbiorowa Złota Odznaka ZNP może być nadana organizacji społecznej i instytucji za wybitne zasługi w dziedzinie rozwoju oświaty, nauki i kultury oraz w realizacji celów statutowych Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§5

O nadanie Odznaki mogą występować zarządy ogniw ZNP. Zarząd Główny ZNP nadaje odznakę na wniosek sporządzony komputerowo przez Zarząd Oddziału lub Prezydium Zarządu Okręgu i pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Okręgu ZNP oraz Komisję ds. Odznaczeń ZG ZNP. Odznakę przyznaje Zarząd Główny ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej, rocznic i innych uroczystości. Termin zgłaszania wniosków ustala Sekretariat ZG ZNP.

§6

W uzasadnionych przypadkach (np. w związku z obchodami rocznic, jubileuszy i innych uroczystości) Odznakę może przyznać wyjątkowo Prezydium Zarządu Głównego ZNP – przy zachowaniu trybu postępowania ustalonego w Regulaminie.

§7

Aktu dekoracji Odznaką dokonują członkowie Zarządu Głównego ZNP, prezesi okręgów i oddziałów ZNP.

§8

Odznaka jest wyróżnieniem jednostopniowym i może być przyznana tylko raz. Odznakę nosi się po lewej stronie, po polskich orderach i odznaczeniach. Odznakę wręcza się wraz z legitymacją, a zbiorową Odznakę wraz z dyplomem.

§9

W przypadku, gdy osoba wyróżniona Odznaką dopuści się czynów, wskutek których staje się niegodna jej posiadania, na wniosek odpowiedniego zarządu ZNP i po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Odznaczeń ZG ZNP, Zarząd Główny ZNP może pozbawić ją Odznaki.

§10

Wniosek o nadanie Złotej Odznaki powinien być wypełniony na druku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu i zawierać pełną charakterystykę całokształtu pracy związkowej, zawodowej i społecznej oraz odpowiadać kryteriom zawartym w Regulaminie. Rejestr wyróżnionych oraz odpowiednią dokumentację prowadzi Zespół Organizacji i Współpracy Zarządu Głównego ZNP.

§11

Traci moc Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP przyjęty przez Zarząd Główny z dnia 23 czerwca 1999 r.

§12

Regulamin Złotej Odznaki ZNP wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 14 Statutu ZNP w dniu 27 marca 2007 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2007 r.  i znowelizowany w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 98 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.