Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego

przyjęty uchwałą ZG ZNP z dnia 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany uchwałą nr 3/2011 ZG ZNP z dnia 22 marca 2011 r., uchwałą nr 9/2012 ZG ZNP z dnia 25 września 2012 r., uchwałą nr 6/2014 ZG ZNP z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz uchwałą nr 22/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

 

§1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady nadzoru sprawowanego przez organy, o których mowa w ust. 2 nad ogniwami organizacyjnymi ZNP.
 2. Organami nadzoru są:
  1. dla ogniska – właściwe terytorialnie prezydium zarządu oddziału będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego, właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu oraz Prezydium Zarządu Głównego,
  2. dla oddziału – właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego oraz Prezydium Zarządu Głównego,
  3. dla okręgu – Prezydium Zarządu Głównego będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego.

§2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. władzach – należy przez to rozumieć zebrania (konferencje) ognisk, oddziałów i okręgów,
 2. organach wykonawczych – należy przez to rozumieć zarządy i prezydia zarządów – okręgów, oddziałów oraz ognisk ZNP.

§3

 1. Organ nadzoru ma prawo kontrolować treść i tryb podjęcia uchwał przyjmowanych przez władze i organy wykonawcze.
 2. Organ nadzoru może uchylić uchwałę władzy lub organu wykonawczego niezgodną z obowiązującym prawem lub godzącą w interes ZNP.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 zainteresowanym członkom ZNP przysługuje w ciągu 30 dni odwołanie do organu nadzoru wyższego szczebla, a w przypadku Prezydium Zarządu Głównego do Zarządu Głównego.

§4

 1. Członkom sekretariatu zarządu wyższego szczebla lub upoważnionemu członkowi organu nadzoru przysługuje:
  1. prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach nadzorowanych władz i organów wykonawczych,
  2. prawo przeglądania i kopiowania rejestrów uchwał prowadzonych przez nadzorowane ogniwa.
 2. Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest na wniosek ogniwa nadzoru bezpośredniego zwołać posiedzenie kierowanego przez siebie zarządu lub prezydium zarządu.
 3. W przypadku niezwołania posiedzenia zarządu lub prezydium zarządu w terminie wskazanym przez ogniwo nadzoru bezpośredniego do zwołania posiedzenia uprawnione jest to ogniwo.
 4. Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć organowi nadzoru bezpośredniego:
  1. zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu i prezydium,
  2. roczne sprawozdanie finansowe, wraz ze szczegółową dokumentacją,
  3. treść uchwał władz i organów wykonawczych – drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia
  4. na wezwanie – inne dokumenty będące w jego posiadaniu.
 5. Organ nadzoru bezpośredniego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwić prezesowi ogniwa nadzorowanego przesyłanie treści uchwał inną niż e-mailowa drogą.
 6. Zakres przedmiotowy uchwał, o których mowa w ust. 4 pkt 3 przesyłanych do prezydium zarządu okręgu określi zarząd okręgu.

§5

 1. Organy nadzoru kontrolują realizację obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 organ nadzoru zobowiązuje władzę lub organ wykonawczy do ich usunięcia w ciągu 30 dni.
 3. Niepodjęcie działań, o których mowa w ust. 2 upoważnia organ nadzoru do podjęcia działań mających na celu uruchomienie procedur, o których mowa w art. 14 lub art. 39 Statutu ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 45 ust. 2 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.