Regulamin nadzoru wewnątrzzwiązkowego

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady nadzoru sprawowanego przez organy, o których mowa w ust. 2 nad ogniwami organizacyjnymi ZNP.
 2. Organami nadzoru są:
  1. dla ogniska – właściwe terytorialnie prezydium zarządu oddziału będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego, właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu oraz Prezydium Zarządu Głównego,
  2. dla oddziału – właściwe terytorialnie prezydium zarządu okręgu będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego oraz Prezydium Zarządu Głównego,
  3. dla okręgu – Prezydium Zarządu Głównego będące jednocześnie organem nadzoru bezpośredniego.

§2

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. władzach – należy przez to rozumieć zebrania (konferencje) ognisk, oddziałów i okręgów,
 2. organach wykonawczych – należy przez to rozumieć zarządy i prezydia zarządów – okręgów, oddziałów oraz ognisk ZNP.

§3

 1. Organ nadzoru ma prawo kontrolować treść i tryb podjęcia uchwał przyjmowanych przez władze i organy wykonawcze.
 2. Organ nadzoru może uchylić uchwałę władzy lub organu wykonawczego niezgodną z obowiązującym prawem lub godzącą w interes ZNP.
 3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 zainteresowanym członkom ZNP przysługuje w ciągu 30 dni odwołanie do organu nadzoru wyższego szczebla, a w przypadku Prezydium Zarządu Głównego do Zarządu Głównego.

§4

 1. Członkom sekretariatu zarządu wyższego szczebla lub upoważnionemu członkowi organu nadzoru przysługuje:
  1. prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach nadzorowanych władz i organów wykonawczych,
  2. prawo przeglądania i kopiowania rejestrów uchwał prowadzonych przez nadzorowane ogniwa.
 2. Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest na wniosek ogniwa nadzoru bezpośredniego zwołać posiedzenie kierowanego przez siebie zarządu lub prezydium zarządu.
 3. W przypadku niezwołania posiedzenia zarządu lub prezydium zarządu w terminie wskazanym przez ogniwo nadzoru bezpośredniego do zwołania posiedzenia uprawnione jest to ogniwo.
 4. Prezes ogniwa nadzorowanego zobowiązany jest przedłożyć organowi nadzoru bezpośredniego:
  1. zatwierdzony roczny plan posiedzeń zarządu i prezydium,
  2. roczne sprawozdanie finansowe, wraz ze szczegółową dokumentacją,
  3. treść uchwał władz i organów wykonawczych – drogą mailową, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia
  4. na wezwanie – inne dokumenty będące w jego posiadaniu.
 5. Organ nadzoru bezpośredniego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach umożliwić prezesowi ogniwa nadzorowanego przesyłanie treści uchwał inną niż e-mailowa drogą.
 6. Zakres przedmiotowy uchwał, o których mowa w ust. 4 pkt 3 przesyłanych do prezydium zarządu okręgu określi zarząd okręgu.

§5

 1. Organy nadzoru kontrolują realizację obowiązków członków władz i organów statutowych ZNP.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 organ nadzoru zobowiązuje władzę lub organ wykonawczy do ich usunięcia w ciągu 30 dni.
 3. Niepodjęcie działań, o których mowa w ust. 2 upoważnia organ nadzoru do podjęcia działań mających na celu uruchomienie procedur, o których mowa w art. 14 lub art. 39 Statutu ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 24 czerwca 2003 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 25 września 2012 r., w dniu 24 czerwca 2014 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 45 ust. 2 Statutu ZNP.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej