Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP

przyjęty uchwałą nr 29/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

§1

Członkowie ZNP zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach władz i organów statutowych, w skład których zostali wybrani.

§ 2

Członkowie zarządów i komisji rewizyjnych informują odpowiednio prezesa lub przewodniczącego komisji rewizyjnej o planowanej nieobecności na posiedzeniu organu, w skład którego wchodzą.

§ 3

Prezesi ogniw organizacyjnych ZNP zobowiązani są powiadomić prezesa ogniwa wyższego szczebla o braku możliwości wykonywania obowiązków na rzecz ZNP z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn, trwających dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.

§ 4

 1. Niekorzystający z oddelegowania członkowie zarządów okręgów i zarządów oddziałów, mogą zostać zobowiązani uchwałą danego zarządu do pełnienia dyżurów w siedzibie ogniwa, w którym pełnią funkcję.
 2. Wymiar i terminy pełnienia dyżurów przez członków, o których mowa w ust. 1, ustala właściwy zarząd zgodnie z jego potrzebami.

§ 5

Członek ZNP zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji w ZNP – zwany dalej oddelegowanym – zachowuje u pracodawcy uprawnienia wynikające z tytułu zatrudnienia w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

 1. Oddelegowany zobowiązany jest do wykonywania obowiązków na rzecz ZNP w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w siedzibie ogniwa ZNP i poza nią. Czas wykonywania obowiązków podlega rejestracji w sposób przyjęty przez zarząd okręgu dla wszystkich jego ogniw.
 2. Oddelegowanemu przysługują w ciągu roku kalendarzowego dni wolne od wykonywania obowiązków na rzecz ZNP w wymiarze 35 dni roboczych. Dni wolne należy wykorzystać najpóźniej do końca roku, za który dni te przysługują.
 3. Dni wolne, o których mowa w ust. 3, udzielane są oddelegowanemu przez prezesa ogniwa, w którym oddelegowany pełni funkcję, natomiast prezesowi ogniwa – odpowiednio przez prezesa ogniwa wyższego szczebla lub prezesa ZNP.
 4. W stosunku do oddelegowanych w niepełnym wymiarze, czas wykonywania obowiązków na rzecz ZNP oraz dni wolne, o których mowa w ust. 3, obliczane są proporcjonalnie do udzielonego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
 5. Dni wolne oddelegowanego udzielane są na podstawie harmonogramu przyjętego przez dane ogniwo organizacyjne ZNP. Harmonogram powinien być sporządzony w taki sposób, aby zapewniony był prawidłowy tok pracy danego ogniwa, szczególnie w okresie ferii letnich i zimowych, poprzez organizację dyżurów pozostałych członków zarządu.
 6. Oddelegowany może podjąć dodatkowe zatrudnienie tylko za zgodą prezesa ogniwa wyższego szczebla. Zgoda może zostać cofnięta przez organ upoważniony do jej wydania w wypadku, gdy dodatkowe zatrudnienie koliduje z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
 7. Oddelegowany niezdolny do pracy z powodu choroby powiadamia o tym prezesa ogniwa, w którym pełni funkcję. Prezes ogniwa niezdolny do pracy z wyżej wymienionych przyczyn powiadamia odpowiednio prezesa ogniwa wyższego szczebla lub prezesa ZNP.

§ 7

Prezes oddziału odpowiada za dokumentację osobową oddelegowanych w zakresie pełnionych przez nich funkcji.

§ 8

 1. Wykonywanie obowiązków na rzecz ZNP może być ocenione przez zarząd ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2. Oceny dokonuje zarząd w formie uchwały.
 2. Pracę oddelegowanego ocenia się po upływie połowy kadencji.
 3. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się również na wniosek prezydium zarządu ogniwa wyższego szczebla.

§ 9

 1. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zarząd ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję, może:

1) wystąpić do właściwego prezesa o obniżenie albo pozbawienie diety, o której mowa w regulaminie przyznawania diet,

2) podjąć uchwałę o cofnięciu oddelegowania.

 1. Za naruszenie postanowień regulaminu prezydium zarządu wyższego szczebla może:

1) wystąpić do właściwego prezesa o obniżenie albo pozbawienie diety, o której mowa w regulaminie przyznawania diet,

2) złożyć wniosek do zarządu oddziału o cofnięcie oddelegowania.

 1. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do prezydium zarządu wyższego szczebla.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r. na podstawie art. 13 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.