Regulamin praw i obowiązków członków władz i organów statutowych oraz działaczy ZNP zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.

 

§1

Członkowie ZNP zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach władz i organów statutowych, w skład których zostali wybrani.

§ 2

Członkowie zarządów i komisji rewizyjnych informują odpowiednio prezesa lub przewodniczącego komisji rewizyjnej o planowanej nieobecności na posiedzeniu organu, w skład którego wchodzą.

§ 3

Prezesi ogniw organizacyjnych ZNP zobowiązani są powiadomić prezesa ogniwa wyższego szczebla o braku możliwości wykonywania obowiązków na rzecz ZNP z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn, trwających dłużej niż 7 dni, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7.

§ 4

 1. Niekorzystający z oddelegowania członkowie zarządów okręgów i zarządów oddziałów, mogą zostać zobowiązani uchwałą danego zarządu do pełnienia dyżurów w siedzibie ogniwa, w którym pełnią funkcję.
 2. Wymiar i terminy pełnienia dyżurów przez członków, o których mowa w ust. 1, ustala właściwy zarząd zgodnie z jego potrzebami.

§ 5

Członek ZNP zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji w ZNP – zwany dalej oddelegowanym – zachowuje u pracodawcy uprawnienia wynikające z tytułu zatrudnienia w zakresie określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 6

 1. Oddelegowany zobowiązany jest do wykonywania obowiązków na rzecz ZNP w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w siedzibie ogniwa ZNP i poza nią. Czas wykonywania obowiązków podlega rejestracji w sposób przyjęty przez zarząd okręgu dla wszystkich jego ogniw.
 2. Oddelegowanemu przysługują w ciągu roku kalendarzowego dni wolne od wykonywania obowiązków na rzecz ZNP w wymiarze 35 dni roboczych. Dni wolne należy wykorzystać najpóźniej do końca roku, za który dni te przysługują.
 3. Dni wolne, o których mowa w ust. 3, udzielane są oddelegowanemu przez prezesa ogniwa, w którym oddelegowany pełni funkcję, natomiast prezesowi ogniwa – odpowiednio przez prezesa ogniwa wyższego szczebla lub prezesa ZNP.
 4. W stosunku do oddelegowanych w niepełnym wymiarze, czas wykonywania obowiązków na rzecz ZNP oraz dni wolne, o których mowa w ust. 3, obliczane są proporcjonalnie do udzielonego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
 5. Dni wolne oddelegowanego udzielane są na podstawie harmonogramu przyjętego przez dane ogniwo organizacyjne ZNP. Harmonogram powinien być sporządzony w taki sposób, aby zapewniony był prawidłowy tok pracy danego ogniwa, szczególnie w okresie ferii letnich i zimowych, poprzez organizację dyżurów pozostałych członków zarządu.
 6. Oddelegowany może podjąć dodatkowe zatrudnienie tylko za zgodą prezesa ogniwa wyższego szczebla. Zgoda może zostać cofnięta przez organ upoważniony do jej wydania w wypadku, gdy dodatkowe zatrudnienie koliduje z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
 7. Oddelegowany niezdolny do pracy z powodu choroby powiadamia o tym prezesa ogniwa, w którym pełni funkcję. Prezes ogniwa niezdolny do pracy z wyżej wymienionych przyczyn powiadamia odpowiednio prezesa ogniwa wyższego szczebla lub prezesa ZNP.

§ 7

Prezes oddziału odpowiada za dokumentację osobową oddelegowanych w zakresie pełnionych przez nich funkcji.

§ 8

 1. Wykonywanie obowiązków na rzecz ZNP może być ocenione przez zarząd ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2. Oceny dokonuje zarząd w formie uchwały.
 2. Pracę oddelegowanego ocenia się po upływie połowy kadencji.
 3. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się również na wniosek prezydium zarządu ogniwa wyższego szczebla.

§ 9

 1. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zarząd ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję, może:

1) wystąpić do właściwego prezesa o obniżenie albo pozbawienie diety, o której mowa w regulaminie przyznawania diet,

2) podjąć uchwałę o cofnięciu oddelegowania.

 1. Za naruszenie postanowień regulaminu prezydium zarządu wyższego szczebla może:

1) wystąpić do właściwego prezesa o obniżenie albo pozbawienie diety, o której mowa w regulaminie przyznawania diet,

2) złożyć wniosek do zarządu oddziału o cofnięcie oddelegowania.

 1. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do prezydium zarządu wyższego szczebla.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r. na podstawie art. 13 Statutu ZNP.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej