Regulamin przyznawania diet

Zarządu Głównego ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

Regulamin przyznawania diet

1

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania diet osobom pełniącym funkcje we władzach i organach statutowych ZNP.

2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • diecie – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną wypłacaną comiesięcznie imiennie wskazanym działaczom ZNP;
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin przyznawania diet.

3

 1. O przyznaniu i wysokości diet dla:
 • prezesów okręgów – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;
 • Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
 • innych członków pełniących funkcję z wyboru w krajowych sekcjach związkowych, Centralnym Klubie Młodego Nauczyciela lub Głównej Komisji Rewizyjnej – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii Zarządu Głównego ZNP;
 • członków sekretariatu zarządu okręgu i innych członków pełniących funkcję z wyboru w okręgu – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;
 • członków Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki – decyduje Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, po uzyskaniu opinii Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
 • prezesów oddziałów – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu oddziału;
 • prezesów zarządów i rad zakładowych i międzyzakładowych organizacji w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – decyduje Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu albo rady;
 • członków sekretariatu zarządu oddziału i innych członków pełniących funkcje z wyboru w oddziale – decyduje prezes oddziału po uzyskaniu opinii zarządu oddziału;
 • członków sekretariatu zarządów i rad zakładowych i międzyzakładowych organizacji w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – decyduje prezes zarządu albo rady, po uzyskaniu opinii tego zarządu albo rady.
 1. Dietę, o której mowa w ust. 1 przyznaje Prezes ZNP lub prezes właściwego ogniwa z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję.
 2. Opinie, o których mowa w ust. 1 mają formę uchwał. 

4

Diety, o których mowa w § 3, obciążają budżety ogniw, w których osoby otrzymujące diety pełnią swe funkcje.

5

 1. Dietę przyznaje się na okres roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku diety przyznawanej w roku, w którym odbywa się kampania sprawozdawczo-wyborcza, dietę przyznaje się:
  • do końca miesiąca, w którym odbywa się konferencja sprawozdawczo-wyborcza w ogniwie ZNP, w którym osoba otrzymująca dietę pełni funkcję związkową,
  • od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpił wybór na funkcję we władzach i organach statutowych ZNP, do zakończenia tego roku kalendarzowego.

6

 1. Prezes ZNP, Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, prezesi okręgów, prezesi oddziałów oraz prezesi rad i zarządów mają w uzasadnionych przypadkach prawo do obniżenia, podwyższenia lub pozbawienia przyznanej przez siebie diety również przed upływem okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
 2. Z wnioskiem o podwyższenie, obniżenie lub pozbawienie diety może także wystąpić prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję.
 3. Do decyzji o podwyższeniu przyznanej diety stosuje się § 3 ust. 3 Regulaminu, a § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 4. Od decyzji o obniżeniu lub pozbawieniu diety zainteresowanemu członkowi ZNP przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, prawo odwołania do:
 • Zarządu Głównego ZNP – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Regulaminu,
 • Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 Regulaminu,
 • właściwego zarządu okręgu – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 8 Regulaminu.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.