Regulamin przyznawania diet

przyjęty uchwałą nr 6/2020 ZG ZNP z dnia 23 czerwca 2020 r.

 

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania diet osobom pełniącym funkcje we władzach i organach statutowych ZNP.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) diecie – należy przez to rozumieć kwotę pieniężną wypłacaną comiesięcznie imiennie wskazanym działaczom ZNP;
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin przyznawania diet.

§ 3

1. O przyznaniu i wysokości diet dla:

1) prezesów okręgów – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;
2) Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
3) innych członków pełniących funkcję z wyboru w krajowych sekcjach związkowych, Centralnym Klubie Młodego Nauczyciela lub Głównej Komisji Rewizyjnej – decyduje Prezes ZNP po uzyskaniu opinii Zarządu Głównego ZNP;
4) członków sekretariatu zarządu okręgu i innych członków pełniących funkcję z wyboru w okręgu – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu okręgu;
5) członków Sekretariatu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki – decyduje Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, po uzyskaniu opinii Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
6) prezesów oddziałów – decyduje prezes okręgu, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu oddziału;
7) prezesów zarządów i rad zakładowych i międzyzakładowych organizacji w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – decyduje Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, po uzyskaniu opinii właściwego zarządu albo rady;
8) członków sekretariatu zarządu oddziału i innych członków pełniących funkcje z wyboru w oddziale – decyduje prezes oddziału po uzyskaniu opinii zarządu oddziału;
9) członków sekretariatu zarządów i rad zakładowych i międzyzakładowych organizacji w pionie szkolnictwa wyższego i nauki – decyduje prezes zarządu albo rady, po uzyskaniu opinii tego zarządu albo rady.

2. Dietę, o której mowa w ust. 1 przyznaje Prezes ZNP lub prezes właściwego ogniwa z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1 mają formę uchwał.

§ 4

Diety, o których mowa w § 3, obciążają budżety ogniw, w których osoby otrzymujące diety pełnią swe funkcje.

§ 5

1. Dietę przyznaje się na okres roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku diety przyznawanej w roku, w którym odbywa się kampania sprawozdawczo-wyborcza, dietę przyznaje się:

1) do końca miesiąca, w którym odbywa się konferencja sprawozdawczo-wyborcza w ogniwie ZNP, w którym osoba otrzymująca dietę pełni funkcję związkową,
2) od początku miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpił wybór na funkcję we władzach i organach statutowych ZNP, do zakończenia tego roku kalendarzowego.

§ 6

1. Prezes ZNP, Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, prezesi okręgów, prezesi oddziałów oraz prezesi rad i zarządów mają w uzasadnionych przypadkach prawo do obniżenia, podwyższenia lub pozbawienia przyznanej przez siebie diety również przed upływem okresu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Z wnioskiem o podwyższenie, obniżenie lub pozbawienie diety może także wystąpić prezydium ogniwa, w którym członek ZNP pełni funkcję.

3. Do decyzji o podwyższeniu przyznanej diety stosuje się § 3 ust. 3 Regulaminu, a § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

4. Od decyzji o obniżeniu lub pozbawieniu diety zainteresowanemu członkowi ZNP przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, prawo odwołania do:

1) Zarządu Głównego ZNP – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 Regulaminu,
2) Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 5, 7 i 9 Regulaminu,
3) właściwego zarządu okręgu – w przypadku decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 i 8 Regulaminu.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej