Regulamin przyznawania tytułów honorowych ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2007 r., w dniu 22 marca 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

Za szczególne zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, a zwłaszcza za znaczne przyczynienie się do wzmocnienia struktur związkowych oraz podniesienie prestiżu ZNP, byłemu Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, byłym prezesom ogniw organizacyjnych ZNP oraz byłym przewodniczącym sekcji związkowych może zostać nadany odpowiednio tytuł: Honorowego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Honorowego Prezesa Okręgu, (Oddziału, Ogniska, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Rady Zakładowej) lub odpowiednio tytuł Honorowego Przewodniczącego Krajowej (Okręgowej, Oddziałowej) Sekcji Związkowej.

§2

Osobom nienależącym do ZNP, które swą działalnością społeczną, oświatową lub naukową przyczyniły się do podniesienia rangi zawodu nauczyciela oraz realizacji innych celów i zadań określonych w Statucie ZNP może zostać nadany tytuł Honorowego Członka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§3

  1. Tytuły, o których mowa w §1 i §2 nadaje Zarząd Główny ZNP z własnej inicjatywy albo odpowiednio na wniosek zarządu ogniwa organizacyjnego niższego szczebla lub na wniosek zarządu sekcji związkowej, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Odznaczeń.
  2. Wniosek zarządu ogniska oraz wniosek zarządu oddziałowej sekcji związkowej wymaga uzyskania pozytywnych opinii zarządu oddziału oraz zarządu okręgu. Wniosek zarządu oddziału oraz wniosek okręgowej sekcji związkowej wymaga uzyskania pozytywnej opinii zarządu okręgu.
  3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2  powinny być sporządzone komputerowo.

§4

  1. Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Prezesa otrzymuje dyplom, którego wzór określa załączniki Nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Przewodniczącego otrzymuje dyplom, którego wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§5

Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Członka ZNP otrzymuje specjalną legitymację członkowską, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

§6

Zarządy okręgów, zarządy oddziałów oraz zarządy sekcji prowadzą rejestry przyznanych tytułów, o których mowa w §1 i §2 wraz z kopiami uchwał przyznającymi przedmiotowe tytuły.

§7

W przypadku popełnienia przez osobę uhonorowaną tytułem, o którym mowa w §1 i §2 czynu, wskutek którego staje się ona niegodna jego posiadania, Zarząd Główny ZNP na wniosek zarządu ogniwa organizacyjnego niższego szczebla lub odpowiednio na wniosek zarządu sekcji związkowej, jak również z własnej inicjatywy ma prawo odebrać przyznany tytuł.

§8

Wzór wniosku o nadanie tytułów, o których mowa w §1 i §2 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2007 r., w dniu 22 marca 2011 r. oraz w dniu 30 wrzesnia 2015 r. na podstawie art. 99 Statutu ZNP.

Załączniki:

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej