Regulamin przyznawania tytułów honorowych ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2007 r., w dniu 22 marca 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

Za szczególne zasługi dla Związku Nauczycielstwa Polskiego, a zwłaszcza za znaczne przyczynienie się do wzmocnienia struktur związkowych oraz podniesienie prestiżu ZNP, byłemu Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, byłym prezesom ogniw organizacyjnych ZNP oraz byłym przewodniczącym sekcji związkowych może zostać nadany odpowiednio tytuł: Honorowego Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Honorowego Prezesa Okręgu, (Oddziału, Ogniska, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Rady Zakładowej) lub odpowiednio tytuł Honorowego Przewodniczącego Krajowej (Okręgowej, Oddziałowej) Sekcji Związkowej.

§2

Osobom nienależącym do ZNP, które swą działalnością społeczną, oświatową lub naukową przyczyniły się do podniesienia rangi zawodu nauczyciela oraz realizacji innych celów i zadań określonych w Statucie ZNP może zostać nadany tytuł Honorowego Członka Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§3

  1. Tytuły, o których mowa w §1 i §2 nadaje Zarząd Główny ZNP z własnej inicjatywy albo odpowiednio na wniosek zarządu ogniwa organizacyjnego niższego szczebla lub na wniosek zarządu sekcji związkowej, po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. Odznaczeń.
  2. Wniosek zarządu ogniska oraz wniosek zarządu oddziałowej sekcji związkowej wymaga uzyskania pozytywnych opinii zarządu oddziału oraz zarządu okręgu. Wniosek zarządu oddziału oraz wniosek okręgowej sekcji związkowej wymaga uzyskania pozytywnej opinii zarządu okręgu.
  3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i ust. 2  powinny być sporządzone komputerowo.

§4

  1. Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Prezesa otrzymuje dyplom, którego wzór określa załączniki Nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Przewodniczącego otrzymuje dyplom, którego wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

§5

Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Członka ZNP otrzymuje specjalną legitymację członkowską, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

§6

Zarządy okręgów, zarządy oddziałów oraz zarządy sekcji prowadzą rejestry przyznanych tytułów, o których mowa w §1 i §2 wraz z kopiami uchwał przyznającymi przedmiotowe tytuły.

§7

W przypadku popełnienia przez osobę uhonorowaną tytułem, o którym mowa w §1 i §2 czynu, wskutek którego staje się ona niegodna jego posiadania, Zarząd Główny ZNP na wniosek zarządu ogniwa organizacyjnego niższego szczebla lub odpowiednio na wniosek zarządu sekcji związkowej, jak również z własnej inicjatywy ma prawo odebrać przyznany tytuł.

§8

Wzór wniosku o nadanie tytułów, o których mowa w §1 i §2 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2007 r., w dniu 22 marca 2011 r. oraz w dniu 30 wrzesnia 2015 r. na podstawie art. 99 Statutu ZNP.

Załączniki:
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

22.06.2021

List Prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu
Czytaj więcej

22.06.2021

Wyjaśnienie ZNP do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej „Czas na porządki w karcie”, 21.06.2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym
Czytaj więcej

18.06.2021

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.