Regulamin przyznawania zapomóg członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2018 r.

 

§1

Członkowi ZNP, który na skutek zdarzeń losowych, a zwłaszcza klęsk żywiołowych doznał znacznego uszczerbku majątkowego albo ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją, jak również z innych uzasadnionych przyczyn może być przyznana zapomoga losowa.

§2

  1. W ramach budżetu Zarządu Głównego ZNP wyodrębnia się corocznie środki na Fundusz Specjalnej Pomocy dla Członków ZNP.
  2. Prezydium Zarządu Głównego ZNP ustala maksymalną oraz minimalną wysokość zapomóg przyznawanych ze środków Funduszu, o którym mowa w ust. 1.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może podjąć decyzję o przyznaniu zapomogi w wysokości wyższej od wysokości maksymalnej określonej zgodnie z ust. 2.

§3

  1. Zapomogę, o której mowa w § 1, przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZNP na wniosek członka ZNP.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o zapomogę w imieniu członka ZNP może wnioskować członek jego rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Zasadność tego wniosku weryfikuje członek sekretariatu właściwego oddziału ZNP, zamieszczając odpowiednią adnotację na wniosku. Kopię wniosku przekazuje się zainteresowanemu członkowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

§4

  1. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać wskazanie przyczyny jego wniesienia, uzasadnienie oraz informację o zapomogach udzielonych przez właściwy oddział i okręg ZNP.
  2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów uzasadniających potrzebę przyznania zapomogi. Dokumenty zbędne do rozpatrzenia wniosku powinny być natychmiastowo niszczone po stwierdzeniu ich nieprzydatności.
  3. Na dokumentację o której mowa w ust. 2, powinny składać się w szczególności dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe, w tym kopie ogłoszeń lokalnych władz samorządowych o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, fotografie zniszczeń przez te klęski wyrządzonych członkowi ZNP, kopię dokumentacji medycznej związanej z długotrwałą chorobą wymagającą wysokich kosztów leczenia lub rehabilitacji, lub inne dowody istnienia indywidualnego zdarzenia losowego powodującego uszczerbek majątkowy.
  4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

§5

Dokumentacja otrzymywana w związku z udzieleniem lub odmową udzielenia zapomogi jest przechowywana przez okres 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po roku, w którym wypłacono zapomogę.

§6

Prezydia zarządów okręgów, oddziałów oraz rad zakładowych mogą przyznawać zapomogi z przyczyn, o których mowa w § 1 zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami. W tym przypadku stosuje się § 3 ust. 2, § 4 ust. 2 i 3 oraz § 5, natomiast § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP i znowelizowany w dniu 18 grudnia 2018 r.

Załączniki:

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej