Regulamin Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

przyjęty uchwałą nr 1/2016 ZG ZNP z dnia 22 marca 2016 r.

 

Cele i zadania

§ 1

 1. Sekcje pracowników administracji i obsługi są sekcjami związkowymi działającymi na podstawie Statutu ZNP.
 2. Sekcje pracowników administracji i obsługi działają przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe), przy Zarządzie Głównym (Krajowa Sekcja).
 3. Utworzenie rozwiązanie lub łączenie sekcji następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu ogniwa organizacyjnego ZNP.

§ 2

Sekcje stwarzają swoim członkom warunki sprzyjające efektywnej działalności związkowej oraz obronie ich interesów we wszystkich ogniwach organizacyjnych ZNP.

§ 3

 1. Sekcje realizują cele i zadania ZNP określone w Statucie oraz w programie działania ZNP.
 2. W szczególności do zadań sekcji należy:
  1. współdziałanie z odpowiednimi zarządami ogniw organizacyjnych ZNP w rozwiązywaniu problemów istotnych dla pracowników administracji i obsługi,
  2. wyrażanie opinii wobec wszystkich przedsięwzięć i postanowień związkowych i administracyjnych dotyczących pracowników administracji i obsługi,
  3. formułowanie wniosków i postulatów mających na celu poprawę warunków życia pracowników administracji i obsługi,
  4. organizowanie współpracy z właściwymi zarządami ZNP,
  5. uczestniczenie w pracach zarządów ZNP poprzez wybranych przedstawicieli,
  6. uczestniczenie w pracach komisji powołanych przez zarządy ogniw ZNP,
  7. udzielanie indywidualnej pomocy w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy,
  8. wnioskowanie do zarządu ZNP, przy którym działa, o uhonorowanie: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką ZNP za Tajne Nauczanie, Odznaką za 50 lat przynależności do ZNP, tytułem Honorowego Przewodniczącego Sekcji oraz innymi formami uznania tych członków, którzy szczególnie wyróżnili się w działalności związkowej i społecznej.

Władze sekcji i zasady organizacyjne

§ 4

Na zewnątrz sekcję reprezentuje odpowiedni zarząd ZNP.

§ 5

Działalnością sekcji kierują zarządy wybrane na zebraniach (konferencjach) sprawozdawczo-wyborczych.

§ 6

Zarząd sekcji wybiera prezydium spośród swoich członków – art. 40 ust. 1 i 3 Statutu ZNP stosuje się odpowiednio.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach zarządy lub prezydia mogą powoływać do określonych zadań zespoły robocze lub komisje problemowe.

§ 8

 1. Zebrania zarządów sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zebrania prezydiów odbywają się w miarę potrzeb.

 Obowiązki i uprawnienia prezydiów i zarządów

§ 9

 1. Prezydium oddziałowej sekcji:
  1. opracowuje projekty programu działania na kadencję, okresowe plany pracy i sprawozdania,
  2. prowadzi ewidencję członków,
  3. opracowuje wnioski i postulaty mające na celu poprawę warunków materialnych pracowników administracji i obsługi oraz przedkłada je odpowiedniemu zarządowi oddziału,
  4. opracowuje projekt preliminarza budżetu sekcji, przedstawia go do zatwierdzenia przez zarząd sekcji i zarząd oddziału.
 2. Zarząd oddziałowej sekcji:
  1. reprezentuje sekcję wobec właściwego zarządu ZNP,
  2. podejmuje inicjatywy zmierzające do poprawy warunków materialnych i bytowych pracowników administracji i obsługi,
  3. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji projekty programu działania, planów pracy i sprawozdań,
  4. wnioskuje o udzielenie pomocy materialnej w szczególnych przypadkach losowych,
  5. realizuje zadania zlecone przez zarząd ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym działa.

§ 10

 1. Prezydium okręgowej sekcji:
  1. prowadzi ewidencję sekcji oddziałowych na terenie okręgu,
  2. opracowuje projekt programu działania na kadencję, okresowe plany pracy oraz sprawozdania,
  3. organizuje, zebrania, konferencje, szkolenia.
 2. Zarząd okręgowej sekcji:
  1. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji: projekt programu działania, planu pracy i sprawozdania,
  2. koordynuje działalność sekcji oddziałowych
  3. współpracuje z prezydium i zarządem okręgu ZNP, przy którym działa,
  4. organizuje pomoc sekcjom oddziałowym w realizacji ich zamierzeń, wniosków i postulatów. W tym celu współpracuje z zarządami ZNP na danym terenie, a w przypadkach, gdy sprawy przekraczają możliwości tych zarządów, przekazuje je Krajowej Sekcji,
  5. realizuje inne zadania zlecone mu przez odpowiedni zarząd okręgu ZNP.

§ 11

 1. Prezydium Krajowej Sekcji:
  1. opracowuje projekt programu działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania,
  2. opracowuje wystąpienia i postulaty w sprawach pracowników administracji i obsługi i przedkłada je Prezydium Zarządu Głównego ZNP,
  3. opiniuje w imieniu Sekcji akty prawne, przedsięwzięcia i inicjatywy dotyczące spraw pracowników administracji i obsługi,
  4. organizuje, zebrania, konferencje, szkolenia.
 2. Zarząd Krajowej Sekcji:
  1. współpracuje z Zarządem Głównym ZNP w realizacji zadań Związku w zakresie spraw dotyczących praw i interesów pracowników administracji i obsługi,
  2. koordynuje działalność sekcji niższego szczebla na terenie kraju,
  3. organizuje wymianę doświadczeń między sekcjami okręgowymi,
  4. organizuje szkolenia dla przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji okręgowych
  5. przyjmuje program działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 22 marca 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.