Regulamin Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 22 marca 2016 r.

 

Cele i zadania

§ 1

 1. Sekcje pracowników administracji i obsługi są sekcjami związkowymi działającymi na podstawie Statutu ZNP.
 2. Sekcje pracowników administracji i obsługi działają przy zarządach oddziałów (oddziałowe), okręgów (okręgowe), przy Zarządzie Głównym (Krajowa Sekcja).
 3. Utworzenie rozwiązanie lub łączenie sekcji następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu ogniwa organizacyjnego ZNP.

§ 2

Sekcje stwarzają swoim członkom warunki sprzyjające efektywnej działalności związkowej oraz obronie ich interesów we wszystkich ogniwach organizacyjnych ZNP.

§ 3

 1. Sekcje realizują cele i zadania ZNP określone w Statucie oraz w programie działania ZNP.
 2. W szczególności do zadań sekcji należy:
  1. współdziałanie z odpowiednimi zarządami ogniw organizacyjnych ZNP w rozwiązywaniu problemów istotnych dla pracowników administracji i obsługi,
  2. wyrażanie opinii wobec wszystkich przedsięwzięć i postanowień związkowych i administracyjnych dotyczących pracowników administracji i obsługi,
  3. formułowanie wniosków i postulatów mających na celu poprawę warunków życia pracowników administracji i obsługi,
  4. organizowanie współpracy z właściwymi zarządami ZNP,
  5. uczestniczenie w pracach zarządów ZNP poprzez wybranych przedstawicieli,
  6. uczestniczenie w pracach komisji powołanych przez zarządy ogniw ZNP,
  7. udzielanie indywidualnej pomocy w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy,
  8. wnioskowanie do zarządu ZNP, przy którym działa, o uhonorowanie: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką ZNP za Tajne Nauczanie, Odznaką za 50 lat przynależności do ZNP, tytułem Honorowego Przewodniczącego Sekcji oraz innymi formami uznania tych członków, którzy szczególnie wyróżnili się w działalności związkowej i społecznej.

Władze sekcji i zasady organizacyjne

§ 4

Na zewnątrz sekcję reprezentuje odpowiedni zarząd ZNP.

§ 5

Działalnością sekcji kierują zarządy wybrane na zebraniach (konferencjach) sprawozdawczo-wyborczych.

§ 6

Zarząd sekcji wybiera prezydium spośród swoich członków – art. 40 ust. 1 i 3 Statutu ZNP stosuje się odpowiednio.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach zarządy lub prezydia mogą powoływać do określonych zadań zespoły robocze lub komisje problemowe.

§ 8

 1. Zebrania zarządów sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Zebrania prezydiów odbywają się w miarę potrzeb.

 Obowiązki i uprawnienia prezydiów i zarządów

§ 9

 1. Prezydium oddziałowej sekcji:
  1. opracowuje projekty programu działania na kadencję, okresowe plany pracy i sprawozdania,
  2. prowadzi ewidencję członków,
  3. opracowuje wnioski i postulaty mające na celu poprawę warunków materialnych pracowników administracji i obsługi oraz przedkłada je odpowiedniemu zarządowi oddziału,
  4. opracowuje projekt preliminarza budżetu sekcji, przedstawia go do zatwierdzenia przez zarząd sekcji i zarząd oddziału.
 2. Zarząd oddziałowej sekcji:
  1. reprezentuje sekcję wobec właściwego zarządu ZNP,
  2. podejmuje inicjatywy zmierzające do poprawy warunków materialnych i bytowych pracowników administracji i obsługi,
  3. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji projekty programu działania, planów pracy i sprawozdań,
  4. wnioskuje o udzielenie pomocy materialnej w szczególnych przypadkach losowych,
  5. realizuje zadania zlecone przez zarząd ogniwa organizacyjnego ZNP, przy którym działa.

§ 10

 1. Prezydium okręgowej sekcji:
  1. prowadzi ewidencję sekcji oddziałowych na terenie okręgu,
  2. opracowuje projekt programu działania na kadencję, okresowe plany pracy oraz sprawozdania,
  3. organizuje, zebrania, konferencje, szkolenia.
 2. Zarząd okręgowej sekcji:
  1. zatwierdza przedkładane przez prezydium sekcji: projekt programu działania, planu pracy i sprawozdania,
  2. koordynuje działalność sekcji oddziałowych
  3. współpracuje z prezydium i zarządem okręgu ZNP, przy którym działa,
  4. organizuje pomoc sekcjom oddziałowym w realizacji ich zamierzeń, wniosków i postulatów. W tym celu współpracuje z zarządami ZNP na danym terenie, a w przypadkach, gdy sprawy przekraczają możliwości tych zarządów, przekazuje je Krajowej Sekcji,
  5. realizuje inne zadania zlecone mu przez odpowiedni zarząd okręgu ZNP.

§ 11

 1. Prezydium Krajowej Sekcji:
  1. opracowuje projekt programu działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania,
  2. opracowuje wystąpienia i postulaty w sprawach pracowników administracji i obsługi i przedkłada je Prezydium Zarządu Głównego ZNP,
  3. opiniuje w imieniu Sekcji akty prawne, przedsięwzięcia i inicjatywy dotyczące spraw pracowników administracji i obsługi,
  4. organizuje, zebrania, konferencje, szkolenia.
 2. Zarząd Krajowej Sekcji:
  1. współpracuje z Zarządem Głównym ZNP w realizacji zadań Związku w zakresie spraw dotyczących praw i interesów pracowników administracji i obsługi,
  2. koordynuje działalność sekcji niższego szczebla na terenie kraju,
  3. organizuje wymianę doświadczeń między sekcjami okręgowymi,
  4. organizuje szkolenia dla przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji okręgowych
  5. przyjmuje program działania na kadencję, roczne plany pracy oraz sprawozdania.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 22 marca 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 13 Statutu ZNP.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej