Regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.

 

I. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE OKRĘGÓW

§ 1

 1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie okręgów następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP.
 2. Zarząd Główny ZNP podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) Prezesa ZNP;

2) Prezydium Zarządu Głównego ZNP;

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów okręgów.

§ 2

 1. W przypadku utworzenia nowego okręgu, do wyboru członków organów wykonawczych i kontrolnych, z zastrzeżeniem § 3, stosuje się odpowiednio przepisy Statutu ZNP i instrukcji wyborczej uchwalonej w tym celu przez Zarząd Główny ZNP.
 2. Do czasu wyboru zarządu okręgu wszystkie jego uprawnienia i obowiązki dotyczące przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zarząd Główny ZNP.

§ 3

W przypadku łączenia okręgów okręgowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza dokonuje wyboru członków organów statutowych nowo utworzonego okręgu.

§ 4

W przypadku decyzji o rozwiązaniu okręgu, Zarząd Główny ZNP wskazuje okręg, do którego zostają włączone oddziały rozwiązanego okręgu.

II. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE ODDZIAŁÓW

§ 5

 1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie oddziałów następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu okręgu.
 2. Zarząd okręgu podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) prezesa okręgu;

2) prezydium zarządu okręgu;

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów oddziałów.

 1. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, zainteresowanemu zarządowi oddziału przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Prezydium Zarządu Głównego ZNP w ciągu 30 dni podejmuje ostateczną decyzję.

§ 6

 1. W przypadku utworzenia nowego oddziału, do wyboru członków organów wykonawczych i kontrolnych stosuje się odpowiednio przepisy Statutu i instrukcji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny ZNP na daną kadencję, z zastrzeżeniem § 7.
 2. Do czasu wyboru zarządu oddziału, wszystkie jego uprawnienia i obowiązki dotyczące przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, wykonuje zarząd okręgu.

§ 7

W przypadku łączenia oddziałów, oddziałowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza lub zebranie członków dokonuje wyboru członków organów statutowych nowo utworzonego oddziału.

§ 8

W przypadku decyzji o rozwiązaniu oddziału, zarząd okręgu wskazuje oddział, do którego zostają włączone ogniska rozwiązanego oddziału.

III. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE OGNISK

§ 9

 1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie ognisk następuje na podstawie uchwały zarządu oddziału.
 2. Zarząd oddziału podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) prezesa oddziału;

2) prezydium zarządu oddziału;

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów ognisk;

4) zainteresowanych członków ognisk.

 1. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, zainteresowanemu zarządowi ogniska przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do właściwego terytorialnie prezydium zarządu okręgu. Prezydium zarządu okręgu w ciągu 30 dni podejmuje ostateczną decyzję.

§ 10

W przypadku decyzji o połączeniu ognisk, dokonuje się wyboru prezesa i zarządu nowo utworzonego ogniska.

§ 11

W przypadku decyzji o rozwiązaniu ogniska, zarząd oddziału wskazuje ognisko, do którego członkowie rozwiązanego ogniska zostają włączeni.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

Wybory, o których mowa w § 3, 7 i 10, przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu ogniw organizacyjnych, w obecności przedstawicieli zarządu i komisji rewizyjnej ogniwa organizacyjnego wyższego szczebla. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w § 5 ust. 3 i § 9 ust. 3, wybory przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 13

Na skutek połączenia, łączone ogniwa organizacyjne ulegają rozwiązaniu. Następcą prawnym łączonych ogniw organizacyjnych jest ogniwo utworzone na skutek ich połączenia.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r. na podstawie art. 21 Statutu ZNP.
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

22.06.2021

List Prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Status zawodowy: Decyzja Prezydium ZG ZNP o wycofaniu przedstawicieli ZNP z prac Zespołu ds. statusu
Czytaj więcej

22.06.2021

Wyjaśnienie ZNP do artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej „Czas na porządki w karcie”, 21.06.2021
Czytaj więcej

22.06.2021

Stanowisko Prezydium ZG ZNP ws. projektowanych zmian w nadzorze pedagogicznym
Czytaj więcej

18.06.2021

Status zawodowy: Oświadczenie ZNP o nieuczestniczeniu w rozmowach z MEiN 18.06.2021 r.
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.