Regulamin tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

przyjęty uchwałą nr 28/2016 ZG ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

I. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE OKRĘGÓW

§ 1

 1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie okręgów następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego ZNP.
 2. Zarząd Główny ZNP podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) Prezesa ZNP;

2) Prezydium Zarządu Głównego ZNP;

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów okręgów.

§ 2

 1. W przypadku utworzenia nowego okręgu, do wyboru członków organów wykonawczych i kontrolnych, z zastrzeżeniem § 3, stosuje się odpowiednio przepisy Statutu ZNP i instrukcji wyborczej uchwalonej w tym celu przez Zarząd Główny ZNP.
 2. Do czasu wyboru zarządu okręgu wszystkie jego uprawnienia i obowiązki dotyczące przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zarząd Główny ZNP.

§ 3

W przypadku łączenia okręgów okręgowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza dokonuje wyboru członków organów statutowych nowo utworzonego okręgu.

§ 4

W przypadku decyzji o rozwiązaniu okręgu, Zarząd Główny ZNP wskazuje okręg, do którego zostają włączone oddziały rozwiązanego okręgu.

II. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE ODDZIAŁÓW

§ 5

 1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie oddziałów następuje na podstawie uchwały właściwego terytorialnie zarządu okręgu.
 2. Zarząd okręgu podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) prezesa okręgu;

2) prezydium zarządu okręgu;

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów oddziałów.

 1. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, zainteresowanemu zarządowi oddziału przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Prezydium Zarządu Głównego ZNP w ciągu 30 dni podejmuje ostateczną decyzję.

§ 6

 1. W przypadku utworzenia nowego oddziału, do wyboru członków organów wykonawczych i kontrolnych stosuje się odpowiednio przepisy Statutu i instrukcji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny ZNP na daną kadencję, z zastrzeżeniem § 7.
 2. Do czasu wyboru zarządu oddziału, wszystkie jego uprawnienia i obowiązki dotyczące przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, wykonuje zarząd okręgu.

§ 7

W przypadku łączenia oddziałów, oddziałowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza lub zebranie członków dokonuje wyboru członków organów statutowych nowo utworzonego oddziału.

§ 8

W przypadku decyzji o rozwiązaniu oddziału, zarząd okręgu wskazuje oddział, do którego zostają włączone ogniska rozwiązanego oddziału.

III. TWORZENIE, ROZWIĄZYWANIE, ŁĄCZENIE OGNISK

§ 9

 1. Utworzenie, rozwiązanie lub łączenie ognisk następuje na podstawie uchwały zarządu oddziału.
 2. Zarząd oddziału podejmuje uchwałę w sprawie, o której mowa w ust. 1, na wniosek:

1) prezesa oddziału;

2) prezydium zarządu oddziału;

3) zainteresowanego zarządu lub zarządów ognisk;

4) zainteresowanych członków ognisk.

 1. Od uchwały, o której mowa w ust. 1, zainteresowanemu zarządowi ogniska przysługuje w terminie 14 dni odwołanie do właściwego terytorialnie prezydium zarządu okręgu. Prezydium zarządu okręgu w ciągu 30 dni podejmuje ostateczną decyzję.

§ 10

W przypadku decyzji o połączeniu ognisk, dokonuje się wyboru prezesa i zarządu nowo utworzonego ogniska.

§ 11

W przypadku decyzji o rozwiązaniu ogniska, zarząd oddziału wskazuje ognisko, do którego członkowie rozwiązanego ogniska zostają włączeni.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

Wybory, o których mowa w § 3, 7 i 10, przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o połączeniu ogniw organizacyjnych, w obecności przedstawicieli zarządu i komisji rewizyjnej ogniwa organizacyjnego wyższego szczebla. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w § 5 ust. 3 i § 9 ust. 3, wybory przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia jego rozpatrzenia.

§ 13

Na skutek połączenia, łączone ogniwa organizacyjne ulegają rozwiązaniu. Następcą prawnym łączonych ogniw organizacyjnych jest ogniwo utworzone na skutek ich połączenia.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r. na podstawie art. 21 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.