Regulamin zwrotu kosztów

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r.

 

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady zwrotu kosztów podróży służbowych ponoszonych przez osoby pełniące funkcje we władzach i organach statutowych ZNP oraz zasady zwrotu kosztów podróży wykonywanej za zgodą władz lub organów statutowych ZNP.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. zwrocie kosztów – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą ekwiwalent kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową w rozumieniu art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.);
  2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin zwrotu kosztów.

§ 3

Do zwrotu kosztów we wszystkich ogniwach i ich organach, sekcjach związkowych, komisjach, agendach stosuje się zasady określone w § 4 Regulaminu.

§ 4

Do zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) z następującymi zastrzeżeniami:

  1. zwrot zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży wynosi 23,00 PLN (dwadzieścia trzy złote) za dobę podróży. Do zwrotu kosztów nie stosuje się przepisów, na mocy których kwotę zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi określoną część wartości zwrotu. Zwrot nie przysługuje w przypadku zapewnionego bezpłatnego całodziennego wyżywienia;
  2. zwracane są koszty przejazdu środkami transportu zbiorowego drugiej klasy (o ile w danym środku transportu istnieje podział na klasy środka transportu), z uwzględnieniem przysługujących członkowi ZNP ulg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przejazd środkami transportu zbiorowego pierwszej klasy po uzyskaniu zgody Prezesa ZNP lub prezesa ogniwa organizacyjnego, którego budżet dany zwrot obciąża;
  3. wysokość zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością ZNP stanowi iloczyn liczby przejechanych kilometrów i przyjętej w danym ogniwie stawki za jeden kilometr przejazdu;
  4. odbycie podróży służbowej pojazdem, o którym mowa w pkt. 3, wymaga zgody Prezesa ZNP lub prezesa ogniwa organizacyjnego, którego budżet dany zwrot obciąża;
  5. w celu uzyskania zwrotu kosztów podróży odbytej pojazdem, o którym mowa w pkt. 3, ogniwu dokonującemu rozliczenia należy przedłożyć:

a) informację o uzyskaniu zgody, o której mowa w pkt. 4;

b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym odbywana była podróż;

c) w przypadku, kiedy pojazd nie jest własnością odbywającego podróż – oświadczenie właściciela pojazdu o użyczeniu pojazdu dla celów odbycia podróży służbowej.

  1. nie stosuje się przepisów umożliwiających zwrot kosztów używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu ZNP.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej