Regulamin zwrotu kosztów

przyjęty uchwałą nr 27/2016 ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady zwrotu kosztów podróży służbowych ponoszonych przez osoby pełniące funkcje we władzach i organach statutowych ZNP oraz zasady zwrotu kosztów podróży wykonywanej za zgodą władz lub organów statutowych ZNP.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

  1. zwrocie kosztów – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą ekwiwalent kosztów poniesionych w związku z podróżą służbową w rozumieniu art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.);
  2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin zwrotu kosztów.

§ 3

Do zwrotu kosztów we wszystkich ogniwach i ich organach, sekcjach związkowych, komisjach, agendach stosuje się zasady określone w § 4 Regulaminu.

§ 4

Do zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) z następującymi zastrzeżeniami:

  1. zwrot zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży wynosi 23,00 PLN (dwadzieścia trzy złote) za dobę podróży. Do zwrotu kosztów nie stosuje się przepisów, na mocy których kwotę zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi określoną część wartości zwrotu. Zwrot nie przysługuje w przypadku zapewnionego bezpłatnego całodziennego wyżywienia;
  2. zwracane są koszty przejazdu środkami transportu zbiorowego drugiej klasy (o ile w danym środku transportu istnieje podział na klasy środka transportu), z uwzględnieniem przysługujących członkowi ZNP ulg. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przejazd środkami transportu zbiorowego pierwszej klasy po uzyskaniu zgody Prezesa ZNP lub prezesa ogniwa organizacyjnego, którego budżet dany zwrot obciąża;
  3. wysokość zwrotu kosztów przejazdu samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością ZNP stanowi iloczyn liczby przejechanych kilometrów i przyjętej w danym ogniwie stawki za jeden kilometr przejazdu;
  4. odbycie podróży służbowej pojazdem, o którym mowa w pkt. 3, wymaga zgody Prezesa ZNP lub prezesa ogniwa organizacyjnego, którego budżet dany zwrot obciąża;
  5. w celu uzyskania zwrotu kosztów podróży odbytej pojazdem, o którym mowa w pkt. 3, ogniwu dokonującemu rozliczenia należy przedłożyć:

a) informację o uzyskaniu zgody, o której mowa w pkt. 4;

b) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym odbywana była podróż;

c) w przypadku, kiedy pojazd nie jest własnością odbywającego podróż – oświadczenie właściciela pojazdu o użyczeniu pojazdu dla celów odbycia podróży służbowej.

  1. nie stosuje się przepisów umożliwiających zwrot kosztów używania w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 20 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.