System preferencji dla członków ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP 27 marca 2007 r., znowelizowany Uchwałą nr 10/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 czerwca 2013 r.

 

§1

 1. Członek ZNP ma prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, polegającej na uzyskaniu porady prawnej.
 2. Pomoc prawna polegająca na sporządzeniu pozwu, reprezentowaniu przed sądem I i II instancji i sporządzeniu opinii prawnej, udzielana jest członkom ZNP wyłącznie za zgodą prezesa okręgu ZNP lub członka sekretariatu okręgu ZNP.
 3. W uzasadnionych przypadkach członkowi ZNP może być udzielona pomoc w postaci przygotowania, wniesienia skargi kasacyjnej lub reprezentowania przed Sądem Najwyższym oraz przygotowania, wniesienia skargi lub reprezentowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
 4. Pomoc prawna, o której mowa w ust. 1-3 udzielana jest wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 5. Osoba zwracająca się o pomoc prawną, o której mowa w ust. 1-3 musi przedstawić aktualne poświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek członkowskich na rzecz ZNP i wykazać się członkostwem w ZNP w dniu zdarzenia wywołującego potrzebę udzielenia pomocy prawnej.
 6. Biuro Zarządu Głównego prowadzi poradnictwo prawne wyłącznie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych niezależnie od działalności, o której mowa w § 1 ust. 1-3, na zasadach określonych przez Prezesa ZNP.
 7. Osobie pełniącej funkcję dyrektora, kanclerza, dziekana lub rektora – w placówce, organie, szkole wyższej lub instytucji, o których mowa w art. 7 ust. 1 Statutu ZNP, osobie pełniącej nadzór nad szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz szkołami – w organie prowadzącym szkoły, osobie sprawującej mandat wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub będącej członkiem kolegialnego organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, oraz osobie zatrudnionej na stanowisku zastępcy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pomoc prawna, o której mowa w ust. 1-3 udzielana jest w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wyłącznie w zakresie wiążącego te osoby stosunku pracy.

§2

Z tytułu przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego członkowi ZNP przysługuje prawo do korzystania z pomocy materialnej, a zwłaszcza:

 1. zasiłków statutowych,
 2. zapomóg losowych i innych form pomocy socjalnej,
 3. zniżek w opłatach za udział w imprezach organizowanych przez ogniwa organizacyjne Związku,
 4. zniżek w opłatach za korzystanie ze związkowej bazy hotelowo-wypoczynkowej,
 5. zniżek w opłatach za udział w kursach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez OUPiS ZNP.

§3

 1. Pomoc prawna, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 organizowana jest przez prezydia zarządów okręgów oraz prezydia rad zakładowych.
 2. Pomoc prawna, o której mowa w § 1 ust. 3 świadczona jest przez radcę prawnego lub adwokata Zarządu Głównego ZNP z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może pokryć w całości lub części koszty pomocy prawnej, o której mowa § 1 ust. 3 świadczonej przez radcę prawnego lub adwokata nie zatrudnianego przez Zarząd Główny.

§4

Zasady przyznawania i wysokość:

 1. zasiłków, zapomóg oraz pozostałych form pomocy socjalnej, o których mowa w §2 pkt 1 i 2 określają odrębne regulaminy przyjęte przez Zarząd Główny ZNP,
 2. zniżek, o których mowa w § 2 pkt 3 określają uchwały organów odpowiednich ogniw organizacyjnych Związku,
 3. zniżek, o których mowa § 2 pkt 4 określa uchwała Prezydium Zarządu Głównego ZNP,
 4. zniżek, o których mowa § 2 pkt 5 określa każdorazowo ogłoszenie w sprawie organizacji danego kursu, szkolenia lub innego wydarzenia organizowanego przez OUPiS.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

System preferencji przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 27 marca 2007 r. na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP, znowelizowany Uchwałą nr 10/2013 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 4 czerwca 2013 r.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej