Uchwała nr 10/2020 Prezydium ZG ZNP z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad konstruowania uchwał i zarządzeń oraz w sprawie tworzenia i prowadzenia rejestrów uchwał i zarządzeń

 

Działając na podstawie art. 25b ust. 4 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Podstawową jednostką redakcyjną uchwał i zarządzeń jest paragraf.
 2. Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf.
 3. Paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy.
 4. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału paragrafu na ustępy.
 5. W obrębie paragrafu (ustępu) zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Wyliczenie może kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów. Po części wspólnej nie dodaje się kolejnej samodzielnej myśli; w razie potrzeby formułuje się ją w kolejnym ustępie.
 6. W obrębie punktów można dokonać dalszego wyliczenia, wprowadzając litery.
 7. W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret.

§ 2

 1. Uchwały i zarządzenia rozpoczynają się tytułem, w którym w oddzielnych wierszach zamieszcza się wyraz „uchwała” albo „zarządzenie”, numer, nazwę organu podejmującego albo wydającego, datę podjęcia albo wydania oraz ich przedmiot.
 2. Numer uchwały i zarządzenia stanowi cyfra arabska, przyporządkowana danej uchwale albo zarządzeniu, wynikająca z kolejności jej podjęcia albo wydania w ciągu danego roku kalendarzowego, łamana przez liczbę odpowiadającą temu rokowi, poprzedzona skrótem „Nr”.
 3. Datę uchwały i zarządzenia poprzedza się zwrotem “z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem “r.”.

§ 3

Tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania przepisu Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego lub innego aktu prawnego, na podstawie którego jest podejmowana uchwała albo wydawane zarządzenie.

§ 4

 1. W przypadku, gdy uchwała albo zarządzenie dokonuje zmiany treści podjętej uchwały albo wydanego zarządzenia, w treści uchwały albo zarządzenia zmieniającego podaje się tytuł uchwały albo zarządzenia zmienianego.
 2. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ust. 1 jest zmianą kolejną, podaje się również numery uchwał albo zarządzeń, którymi uprzednio dokonano zmian.

§ 5

W uchwale i zarządzeniu zamieszcza się przepis określający termin ich wejścia w życie. W przypadku jego braku uznaje się, iż uchwała albo zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia albo wydania.

§ 6

 1. Tworzy się rejestry uchwał:
  1) Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  2) Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  3) Sekretariatu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 2. Tworzy się rejestr zarządzeń Prezesa ZNP.

§ 7

 1. W rejestrach, o których mowa w § 6 umieszcza się informacje obejmujące:
  1) numer uchwały albo zarządzenia,
  2) przedmiot uchwały albo zarządzenia,
  3) datę podjęcia uchwały albo wydania zarządzenia,
  4) datę wejścia uchwały albo zarządzenia w życie.
 2. Uchwały i zarządzenia zamieszcza się jako załączniki do rejestru.

§ 8

Rejestr prowadzi wskazany przez Prezesa ZNP pracownik Biura Zarządu Głównego ZNP.

§ 9

 1. Wzory rejestrów stanowią załączniki numer od 1 do 4 do niniejszej uchwały.
 2. Wzory uchwał stanowią załączniki numer od 5 do 7 do niniejszej uchwały.
 3. Wzór zarządzenia stanowi załącznik numer 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do:

 1. uchwał podejmowanych przez zarządy, prezydia zarządów i sekretariaty zarządów okręgów i oddziałów, zarządy ognisk, Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, jej Prezydium i Sekretariat, rady zakładowe i ich prezydia,
 2. zarządzeń prezesów okręgów, oddziałów i ognisk, zarządzeń Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz prezesów rad zakładowych.

§ 11

Uchyla się uchwałę nr 1/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie zasad konstruowania uchwał organów wykonawczych ZNP i ich prezydiów oraz w sprawie tworzenia i prowadzenia rejestrów przedmiotowych uchwał.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.