Uchwała Nr 1/2008 Prezydium ZG ZNP z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie zasad konstruowania uchwał organów wykonawczych ZNP i ich prezydiów oraz w sprawie utworzenia i prowadzenia rejestrów przedmiotowych uchwał

 

Działając na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia co następuje:

§1

Podstawową jednostką redakcyjną uchwał ZG ZNP i Prezydium ZG ZNP zwanych dalej uchwałami, jest paragraf. Paragraf dzieli się na ustępy, te zaś dzielą się na punkty.

§2

 1. Uchwały rozpoczynają się tytułem, w którym w oddzielnych wierszach zamieszcza się wyraz „uchwała” i nr uchwały, nazwę organu podejmującego uchwałę, datę podjęcia uchwały oraz przedmiot uchwały.
 2. Nr uchwały stanowi cyfra arabska, przyporządkowana danej uchwale, wynikająca z kolejności jej podjęcia w ciągu danego roku kalendarzowego, łamana przez liczbę odpowiadającą temu rokowi, poprzedzona skrótem „Nr”.
 3. Datę uchwały poprzedza się zwrotem „z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem „r.”.

§3

Tekst uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego lub innego aktu prawnego, na podstawie którego jest ona wydawana.

§4

 1. W przypadku, gdy uchwała dokonuje zmiany treści uchwały już podjętej, w treści uchwały zmieniającej podaje się tytuł uchwały zmienianej.
 2. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ust. 1 jest zmianą kolejną, podaje się również Nr uchwał, którymi uprzednio dokonano zmian.

§5

W uchwale zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie.W przypadku jego braku uznaje się, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Uchwały w imieniu ZG ZNP i Prezydium ZG ZNP podpisuje Prezes ZNP.

§7

Miejsce publikacji uchwały, o ile nie zostało ono określone w treści uchwały, określa Prezes ZNP.

§8

Tworzy się rejestry uchwał:

 1. Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 2. Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§9

 1. W rejestrach, o których mowa w §8 umieszcza się informacje obejmujące:
  1. nr uchwały,
  2. przedmiot uchwały,
  3. datę podjęcia uchwały,
  4. datę wejścia uchwały w życie,
  5. miejsce publikacji.
 2. Uchwały zamieszcza się jako załączniki do rejestru.

§10

Rejestr prowadzi wskazany przez Prezesa ZNP pracownik Zarządu Głównego ZNP.

§11

Wzory rejestrów stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§12

Wzory uchwał stanowi załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

§13

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych przez zarządy i prezydia okręgów, oddziałów, ognisk oraz Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i rady zakładowe, jak również ich prezydia.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Uchwała przyjęta przez Prezydium Zarządu Głównego ZNP w dniu 7 stycznia 2008 r. na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 13 Statutu ZNP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Załączniki:

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej