Uchwała nr 10/2020 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 6 kwietnia 2020 r.

w sprawie zasad konstruowania uchwał i zarządzeń oraz w sprawie tworzenia i prowadzenia rejestrów uchwał i zarządzeń

 

Działając na podstawie art. 25b ust. 4 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Podstawową jednostką redakcyjną uchwał i zarządzeń jest paragraf.
 2. Każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny paragraf.
 3. Paragraf powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy.
 4. Jeżeli samodzielną myśl wyraża zespół zdań, dokonuje się podziału paragrafu na ustępy.
 5. W obrębie paragrafu (ustępu) zawierającego wyliczenie wyróżnia się dwie części: wprowadzenie do wyliczenia oraz punkty. Wyliczenie może kończyć się częścią wspólną, odnoszącą się do wszystkich punktów. Po części wspólnej nie dodaje się kolejnej samodzielnej myśli; w razie potrzeby formułuje się ją w kolejnym ustępie.
 6. W obrębie punktów można dokonać dalszego wyliczenia, wprowadzając litery.
 7. W obrębie liter można dokonać kolejnego wyliczenia, wprowadzając tiret.

§ 2

 1. Uchwały i zarządzenia rozpoczynają się tytułem, w którym w oddzielnych wierszach zamieszcza się wyraz „uchwała” albo „zarządzenie”, numer, nazwę organu podejmującego albo wydającego, datę podjęcia albo wydania oraz ich przedmiot.
 2. Numer uchwały i zarządzenia stanowi cyfra arabska, przyporządkowana danej uchwale albo zarządzeniu, wynikająca z kolejności jej podjęcia albo wydania w ciągu danego roku kalendarzowego, łamana przez liczbę odpowiadającą temu rokowi, poprzedzona skrótem „Nr”.
 3. Datę uchwały i zarządzenia poprzedza się zwrotem “z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem “r.”.

§ 3

Tekst uchwały i zarządzenia rozpoczyna się od wskazania przepisu Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego lub innego aktu prawnego, na podstawie którego jest podejmowana uchwała albo wydawane zarządzenie.

§ 4

 1. W przypadku, gdy uchwała albo zarządzenie dokonuje zmiany treści podjętej uchwały albo wydanego zarządzenia, w treści uchwały albo zarządzenia zmieniającego podaje się tytuł uchwały albo zarządzenia zmienianego.
 2. W przypadku, gdy zmiana, o której mowa w ust. 1 jest zmianą kolejną, podaje się również numery uchwał albo zarządzeń, którymi uprzednio dokonano zmian.

§ 5

W uchwale i zarządzeniu zamieszcza się przepis określający termin ich wejścia w życie. W przypadku jego braku uznaje się, iż uchwała albo zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia albo wydania.

§ 6

 1. Tworzy się rejestry uchwał:
  1) Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  2) Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego,
  3) Sekretariatu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 2. Tworzy się rejestr zarządzeń Prezesa ZNP.

§ 7

 1. W rejestrach, o których mowa w § 6 umieszcza się informacje obejmujące:
  1) numer uchwały albo zarządzenia,
  2) przedmiot uchwały albo zarządzenia,
  3) datę podjęcia uchwały albo wydania zarządzenia,
  4) datę wejścia uchwały albo zarządzenia w życie.
 2. Uchwały i zarządzenia zamieszcza się jako załączniki do rejestru.

§ 8

Rejestr prowadzi wskazany przez Prezesa ZNP pracownik Biura Zarządu Głównego ZNP.

§ 9

 1. Wzory rejestrów stanowią załączniki numer od 1 do 4 do niniejszej uchwały.
 2. Wzory uchwał stanowią załączniki numer od 5 do 7 do niniejszej uchwały.
 3. Wzór zarządzenia stanowi załącznik numer 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do:

 1. uchwał podejmowanych przez zarządy, prezydia zarządów i sekretariaty zarządów okręgów i oddziałów, zarządy ognisk, Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, jej Prezydium i Sekretariat, rady zakładowe i ich prezydia,
 2. zarządzeń prezesów okręgów, oddziałów i ognisk, zarządzeń Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz prezesów rad zakładowych.

§ 11

Uchyla się uchwałę nr 1/2008 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie zasad konstruowania uchwał organów wykonawczych ZNP i ich prezydiów oraz w sprawie tworzenia i prowadzenia rejestrów przedmiotowych uchwał.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium Zarządu Głównego ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej