Uchwała nr 11/2021 ZG ZNP z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP

 

Na podstawie art. 21 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP przyjętym uchwałą nr 28/2016 Zarządu Głównego ZNP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia, rozwiązywania i łączenia ogniw organizacyjnych ZNP wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

§ 6a

Utworzenie nowego oddziału może zostać dokonane poprzez wyodrębnienie go z istniejącego oddziału. W takim przypadku, w uchwale o utworzeniu oddziału zarząd okręgu określa sposób podziału majątku oddziału, z którego wyodrębniony zostaje nowy oddział.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8

W przypadku decyzji o rozwiązaniu oddziału, zarząd okręgu wskazuje oddział lub oddziały,
do których zostają włączone ogniska rozwiązanego oddziału, o ile w rozwiązywanym oddziale istniały ogniska. W pozostałych przypadkach wskazuje oddział lub oddziały, które obejmą swoim działaniem obszar rozwiązanego oddziału i w których zostaną zrzeszeni członkowie ZNP z tego oddziału.”;

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

§ 8a

W przypadku podjęcia uchwały o utworzeniu, łączeniu lub rozwiązaniu oddziału, zarząd okręgu, stosownie do treści art. 51 ust. 1 pkt 2 Statutu ZNP, na tym samym posiedzeniu zmienia strukturę okręgu poprzez dostosowanie jej do powyższych rozstrzygnięć.”;

4) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

§ 11a

W przypadku podjęcia uchwały o utworzeniu, łączeniu lub rozwiązaniu ogniska, zarząd oddziału, stosownie do treści art. 57 ust. 1 pkt 2 Statutu ZNP, na tym samym posiedzeniu zmienia strukturę oddziału poprzez dostosowanie jej do powyższych rozstrzygnięć.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.06.2022

Materiały Ministerstwa Finansów dotyczące nauczycieli, w związku ze zmianami podatkowymi
Czytaj więcej

21.06.2022

List Prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022
Czytaj więcej

21.06.2022

Wspólna konferencja prasowa ZNP i FZZ nt. płac w oświacie i związkowych inicjatyw
Czytaj więcej

21.06.2022

Rabaty na paliwo do 20gr/l
Czytaj więcej

21.06.2022

Sejm: Prace nad zmianami w Karcie w ekspresowym tempie
Czytaj więcej