Uchwała nr 20/2021 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie interpretacji art. 51 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 4 i art. 38 ust. 1 pkt 3 Statutu ZNP

 

Działając na podstawie art. 101 Statutu ZNP, Prezydium Zarządu Głównego ZNP postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd okręgu może odwołać członków sekretariatu zarządu okręgu (za wyjątkiem prezesa okręgu wybranego przez okręgową konferencję delegatów) oraz pozostałych członków prezydium zarządu okręgu z pełnionych przez nich w tych organach funkcji przed upływem kadencji tych organów.

§ 2

Odwołanie, o którym mowa w § 1 odbywa się w głosowaniu tajnym, większością ponad 1/2 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków zarządu okręgu.

§ 3

Odwołanie, o którym mowa w § 1 dokonywane jest na umotywowany wniosek złożony przez członka ZNP.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Prezydium ZG ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego


UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 kwietnia br. prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP zwrócił się do Prezydium Zarządu Głównego ZNP o dokonanie wykładni przepisów Statutu ZNP i rozstrzygnięcie wątpliwości członków Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP dotyczących tego, czy możliwe jest odwołanie przez zarząd okręgu członków sekretariatu zarządu okręgu i pozostałych członków prezydium zarządu okręgu przed upływem kadencji tych organów. Natomiast w dniu 15 kwietnia br. do Prezydium Zarządu Głównego ZNP wpłynął wniosek jednego z wiceprezesów Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP o dokonanie wykładni art. 51 ust. 1 pkt 5 Statutu ZNP w kontekście możliwości odwołania członków sekretariatu zarządu okręgu i pozostałych członków prezydium zarządu okręgu przed upływem kadencji tych organów bez podawania przyczyny.

Odnosząc się do kwestii podniesionej ww. wnioskach należy podkreślić, iż instytucja odwołania osoby pełniącej funkcję w organach i władzach Związku Nauczycielstwa Polskiego znana jest przepisom statutowym. Podstawowymi przepisami w tym zakresie są przepisy art. 10 ust. 1 pkt 4 i art. 38 ust. 1 pkt 3 Statutu ZNP. W świetle pierwszego z nich każdy członek ZNP ma prawo wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie członka zarówno władzy, jak i organu ZNP. Drugi z przywołanych przepisów stanowi natomiast, iż w przypadku odwołania z funkcji mandat członka władzy lub organu statutowego wygasa przed upływem kadencji.

W świetle powyższych rozwiązań statutowych nie może być wątpliwości, iż każda osoba będąca członkiem organu lub władzy ZNP może być odwołana z pełnionej funkcji przed upływem kadencji. Jednocześnie brak odrębnych przepisów regulujących tryb takiego odwołania należy intepretować w ten sposób, iż odwołanie z funkcji dokonywane jest w tym samym trybie, co powołanie na tę funkcję. A zatem, w przypadku wiceprezesów zarządu okręgu, sekretarza zarządu okręgu oraz pozostałych członków prezydium zarządu okręgu (innych niż prezes wybrany na okręgowej konferencji delegatów) odwołanie dokonywane jest przez zarząd okręgu (art. 51 ust. 1 pkt 5 Statutu ZNP) na umotywowany wniosek członka ZNP (art. 10 ust. 1 pkt 4 Statutu ZNP) przyjęty przez zarządu okręgu, większością ponad 1/2 ważnie oddanych głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 1/2 członków zarządu okręgu (art. 25b ust. 1 w zw. z art. 32 Statutu ZNP).

Odnosząc się do rozwiązania zawartego w art. 39 Statutu ZNP należy podkreślić, iż przepis ten swoim zakresem podmiotowym obejmuje wyłącznie osoby, które zostały wybrane przez zebranie albo konferencję, a więc przez najwyższą władzę w danym ogniwie organizacyjnym (w przypadku okręgu okręgową konferencję delegatów – art. 49 ust. 1 Statutu ZNP). Przepis art. 39 Statutu ZNP nie jest jednak przepisem, który ustanawia zamknięty krąg funkcji, z których członkowie ZNP mogą być odwoływani przed upływem kadencji. Jest to przepis ustanawiający dodatkowe przesłanki, których zaistnienie warunkuje możliwość odwołania z pełnionej funkcji: prezesa, przewodniczącego albo innego członka zarządu lub rady albo członka komisji rewizyjnej – wybranych przez odpowiednią władzę (zebranie lub konferencję). Przesłanki te to:

  1. naruszanie postanowień statutowych – art. 39 ust. 1 Statutu ZNP,
  2. złożenie pisemnego wniosku do organu uprawnionego do zwołania posiedzenia odpowiedniej władzy (konferencji lub zebrania, która powierzyła danemu członkowi funkcję, z której ma być odwołany), popartego przez odpowiednią liczbę członków zarządu, rady lub komisji rewizyjnej lub odpowiedni organ – art. 39 ust. 2 – 4 Statutu ZNP.

W świetle powyższego należy uznać, iż rozwiązania statutowe dają zarządowi okręgu możliwość odwołania w trakcie kadencji:

  1. z funkcji pełnionych w sekretariacie zarządu okręgu – następujących członków tego sekretariatu:
    a) prezesa wybranego przez ten zarząd w trybie art. 38 ust. 2 Statutu ZNP, gdyż nie jest on wybrany przez władzę (okręgową konferencję delegatów) i nie ma do niego zastosowania art. 39 Statutu ZNP,
    b) wiceprezesów zarządu okręgu,
    c) sekretarza zarządu okręgu.
  2. z funkcji pełnionych w prezydium zarządu okręgu – każdego z członków tego prezydium, za wyjątkiem prezesa okręgu wybranego przez najwyższą władzę okręgu tj. okręgową konferencję delegatów.KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

09.12.2022

List ZNP do MEiN ws. rozmów dot. oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

08.12.2022

Kancelaria Prezydenta RP: Mirosław Kozik złożył 13 tys. podpisów pod petycją ws. zawetowania lex Czarnek
Czytaj więcej

08.12.2022

Protest ZNP ws. eliminowania partnerów społecznych przez Premiera
Czytaj więcej

07.12.2022

Zaproszenie na konferencję prasową ZNP
Czytaj więcej

07.12.2022

List ZNP do Premiera RP ws. wypłacenia dodatku inflacyjnego
Czytaj więcej