Lex Czarnek 2.0. w senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

17 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Senatorowie rozpatrzyli przyjętą przez Sejm ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 860).

Związek reprezentował wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, który przedstawił nasze poprawki do tej ustawy (były one zgłoszone również podczas procedowania projektu ustawy w Sejmie). Poprawki te odnoszą się do regulacji dotyczących:

  •  zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, co może skutkować dualizmem w zatrudnieniu, ponieważ osoby te będą zatrudniane na podstawie Kodeksu pracy, a nie ustawy – Karta Nauczyciela;
  • wprowadzenia urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także  sformalizowanie procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez  te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów;
  • oceny pracy nauczyciela –  ostateczna decyzja w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora będzie należała do nadzoru pedagogicznego, dotychczas organ nadzoru pedagogicznego musi porozumieć się z organem prowadzącym;
  • zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów – wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę; proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy.

Ponadto, przedstawiciel ZNP wnioskował o wykreślenie z delegacji ustawowej określonej w Karcie Nauczyciela kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli.

Uczestnicząca w posiedzeniu przedstawiciela Biura Legislacyjnego przedstawiła negatywną opinię do ww. ustawy, zwróciła na naruszenie trybu konsultacji (projekt ustawy powinien zostać przekazany przez Marszałek Sejmu do konsultacji). Ponadto, w opinii Biura zapisy ustawy naruszają konstytucyjną zasadę decentralizacji i pomocniczości, naruszają prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ograniczają samorządność gmin i samodzielność szkół.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu odrzuciła ustawę stosunkiem głosów 7 do 3.

Podziel się na:

POWIĄZANE WPISY

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP

– Chcemy zwrócić uwagę na nakładanie na nauczycieli kolejnych dodatkowych zadań, często wykraczających...

Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP

Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP uczestniczyła w drugim posiedzeniu Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy, które odbyło...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

22.04.2024

Nauczyciele nie mogą być od wszystkiego – konferencja prasowa ZNP
Czytaj więcej

19.04.2024

Rada ds. kobiet na rynku pracy z udziałem ZNP
Czytaj więcej

16.04.2024

Interwencja ZNP ws. skutków rezygnacji z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość
Czytaj więcej

15.04.2024

Postulaty ZNP do rewizji KPO – laptopy dla nauczycieli
Czytaj więcej

08.04.2024

Zmarł Kol. Roman Witkowski
Czytaj więcej