Suweren konsultuje – dobre prawo buduje

 

Termin rozpoczęcia projektu: wrzesień 2017 r. a zakończenie marzec 2019 r. Lider projektu – Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO), partner – ZNP.

Projekt współfinansowany z środków europejskich w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesów stanowienia prawa – projekty konkursowe, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji eksperckich u 380 (304 K, 76 M) przedstawicieli ZNP oraz stowarzyszeń i fundacji zajmujących się działalnością edukacyjną  w zakresie procesu legislacji oraz stanowienia prawa na szczeblu krajowym poprzez ich udział w 57 szkoleniach stacjonarnych, 3 szkoleniach na platformie Moodle i 12 webinariach, których program został opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb szkoleniowych. Realizacja szkoleń we wszystkich miastach wojewódzkich.

Celem projektu jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa oraz zwiększenia możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli. Uczestnicy naszego projektu dowiedzą się:

 • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń;
 • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi;
 • jak je oceniać i formułować wnioski;
 • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku;
 • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe;
 • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane;
 • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych.

Program szkolenia

Zadanie 1. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie uczestnictwa  w stanowieniu prawa – 3 dni

 • rola i funkcje stanowionego prawa; jakie cechy powodują, że prawo oceniane jest jako dobre;
 • system i regulacje (polskie, europejskie) stanowienia prawa: inicjatywa ustawodawcza, procedury jej uruchomienia, instytucje biorące udział w poszczególnych ścieżkach i etapach procedowania, standardy, procedury inicjowania oraz włączania się w stanowione prawo;
 • zasady wydawania rozporządzeń;
 • finansowanie oświaty: analiza budżetu państwa przeznaczonego na oświatę – algorytm podziału subwencji oświatowej, dotacje celowe, zasady wykorzystania i rozliczania przekazywanych z budżetu środków przez JST, analiza efektywności wydatkowania środków przez JST; dotowanie innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne;
 • metodologie oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmian prawa;

Zadanie 2. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie udziału  w konsultacjach oraz ich organizowaniu w środowisku – 3 dni

 • proces planowania i organizowania konsultacji społecznych: 7 zasad konsultacji społecznych, kanon lokalnych konsultacji społecznych;
 • kluczowe kompetencje animatora konsultacji, rola lokalnych animatorów, ekspertów, liderów opinii;
 • zasady, narzędzia i metody prowadzenia konsultacji społecznych (eksperckie, powszechne, przedstawicielskie) instytucje do nich zobowiązane, pozyskiwanie angażowanie interesariuszy (ilościowe i jakościowe);
 • planowanie czasu i terminy prowadzenia – prawo a praktyka;
 • konsultacje publiczne w środowisku – podstawy prawne, ich planowanie i prowadzenie, techniki i narzędzia do prowadzenia konsultacji (narzędzia badawcze, komunikacja, procedury, organizacja przebiegu, monitoring, wnioski i rekomendacje).

Zadanie 3. Podniesienie wiedzy dotyczącej działania NGO i partnerów społecznych  (w tym PES) i umiejętności analizy sprawozdań finansowych – 3 dni

 • podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych i partnerów społecznych;
 • strony, zasady i formy dialogu społecznego;
 • współdziałanie pracodawcy (organu prowadzącego) ze związkami zawodowymi, rola i kompetencje ZZ oraz OPP;
 • funkcjonowanie przedsiębiorstwa (w tym PES) prowadzących placówki edukacyjne – zakładanie, cele działania, ekonomika, zarządzanie, pomocnicza rola
 • rachunkowości, uwarunkowania prawne;
 • analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych, zawartość informacyjna sprawozdań finansowych;
 • specyfika dotowania innych podmiotów prowadzących placówki edukacyjne (zasady wyliczania wysokości dotacji, wydatkowanie i rozliczanie);
 • Kolejnym etapem są 3 szkolenia on-line realizowane na platformie Moodle, pogłębiające i rozszerzające wiedzę zdobytą podczas szkoleń stacjonarnych.

 

 

 
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

11.08.2022

Opinia ZNP do projektów rozporządzeń dot. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli
Czytaj więcej

29.07.2022

Sejm zajmie się propozycją ZNP zwiększającą pensje wszystkich nauczycieli o 20%
Czytaj więcej

27.07.2022

Projekt rozporządzenia płacowego nauczycieli – opinia ZNP
Czytaj więcej

27.07.2022

Rozporządzenie ws. podziału oświatowej subwencji – opinia ZNP
Czytaj więcej

27.07.2022

Wyjaśnienie dotyczące publikacji wp.pl
Czytaj więcej