Uchwały 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli
„1. XLII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 Statutu ZNP, podejmuje decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
2. Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, zostanie przeprowadzona w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2120 ze zm.).
3. Realizacja celu, o którym mowa w pkt 1, polega na wprowadzeniu ogólnej zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej   w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanej na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).
4. Szczegółowa treść nowelizacji, o której mowa w pkt 2, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. (…)”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie finansowania zadań edukacyjnych
„XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP wzywa parlament i rząd do znaczącego zwiększenia udziału wydatków na edukację w budżecie państwa. Polityka budżetowa musi uwzględniać priorytetowe znaczenie edukacji wśród podstawowych zadań państwa. Wzrost dochodów państwa powinien przekładać się bezpośrednio na realny i odczuwalny wzrost nakładów na edukację, która jest najlepszą inwestycją w rozwój Polski.
Określana corocznie w ustawie budżetowej łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej nie uwzględnia rzeczywistych skutków finansowania realizacji funkcji edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych szkół i placówek oświatowych. Trwające od lat niedofinansowanie szkolnictwa pogłębia się na skutek przekazywania samorządom terytorialnym kolejnych zadań z zakresu oświaty bez zagwarantowania dostatecznych środków finansowych na ich realizację.

Mając na uwadze pogłębiające się problemy finansowe samorządów terytorialnych, XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się pilnych zmian w systemie finansowania zadań oświatowych państwa. Przyjęty obecnie system finansowania zadań edukacyjnych, opierający się o środki finansowe wydatkowane w formie części oświatowej subwencji ogólnej, nie zabezpiecza w sposób należyty prawidłowego wykonywania zadań oświatowych przez organy prowadzące. Wprowadzenie zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich z formuły subwencji oświatowej na dotację celową z budżetu państwa poprawiłoby sytuację samorządów oraz wpłynęłoby korzystnie na prowadzoną przez gminy politykę w zakresie kształtowania sieci szkół, decyzje o zamykaniu placówek lub przekazywaniu ich prowadzenia innym niż JST podmiotom.

W 2016 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie obywatelską inicjatywę ustawodawczą, zgodnie z którą środki na wynagrodzenia nauczycieli pochodziłyby z dotacji celowej budżetu państwa. Wszystkie kluby parlamentarne głosowały za skierowaniem inicjatywy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP domaga się pilnego wznowienia prac w sejmowej komisji i jak najszybszego uchwalenia ww.  inicjatywy ustawodawczej, którą poparło ponad 340 tysięcy osób.”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyszłości edukacji w Polsce
„W trosce o przyszłość edukacji w Polsce, delegaci Związku Nauczycielstwa Polskiego zgromadzeni na XLII Krajowym Zjeździe rekomendują przyjęcie kierunków zmian w edukacji.
Naszym celem jest budowanie systemu edukacyjnego odpowiadającego wymogom XXI wieku. Chcemy perspektywicznego myślenia o edukacji. Chcemy, by ponad podziałami politycznymi możliwe było osiągnięcie konsensusu społecznego na rzecz edukacji.
Opowiadamy się za budowaniem prestiżu zawodu nauczyciela i rzeczywistej autonomii szkoły, tworzeniem nowoczesnego i przyjaznego środowiska uczenia się, opierającego się na współpracy i poszanowaniu praw osób uczestniczących w procesie kształcenia. (…)”

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w kadencji 2019-2024

Uchwała XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP w sprawie przyjęcia zmian w Statucie ZNP

POWIĄZANE WPISY

06.12.2021

Wysłuchanie społeczne

Wysłuchanie społeczne ws. #lexCzarnek odbędzie się dziś o godz. 14:00 w sali 111 Sejmu RP oraz online za...

Czytaj więcej

03.12.2021

Lex Czarnek: Wysłuchanie społeczne w poniedziałek, 6.12

Wysłuchanie społeczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych...

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediach

NAJNOWSZE WPISY

06.12.2021

Wysłuchanie społeczne
Czytaj więcej

03.12.2021

Lex Czarnek: Wysłuchanie społeczne w poniedziałek, 6.12
Czytaj więcej

01.12.2021

Protest pracowników szkolnictwa wyższego i nauki
Czytaj więcej

01.12.2021

Lex Czarnek w Sejmie
Czytaj więcej

30.11.2021

KALENDARZ NAUCZYCIELSKI 2022
Czytaj więcej

Zapoznałem się z polityką przetwarzania danych osobowych.