Instrukcja w sprawie korzystania z dotacji funduszu inwestycyjnego Zarządu Głównego ZNP

Wszystkie jednostki statutowe i gospodarcze Związku Nauczycielstwa Polskiego mogą w ramach pomocy Zarządu Głównego, uzyskać dofinansowanie na remonty i modernizacje zapobiegające dekapitalizacji majątku związkowego oraz na poprawę komunikacji i funkcjonowania ogniw ZNP, w postaci wspomagania finansowego na zakup komputera, kserokopiarki czy faksu.

Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić pisemny wniosek do ZG ZNP.

Wnioski o dotację inwestycyjną dla jednostek statutowych i gospodarczych ZNP są opiniowane przez Komisję ds. Majątku i Działalności Gospodarczej ZG ZNP. Wielkość dotacji określa Prezydium ZG ZNP na początku roku po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków o dotację, zatwierdzając Uchwałą plan dotacji inwestycyjnych na dany rok.

I. KRYTERIA PODZIAŁU DOTACJI:

 1. W pierwszej kolejności dotacją na remonty i modernizację objęte są te jednostki, których obiekty są własnością ZNP (25 % udział środków własnych jednostek statutowych).
 2. Jednostki użytkujące lokale na podstawie umów użyczenia, najmu lub dzierżawy mogą być objęte dotacją o ile czasookres trwania umów wynosi nie mniej niż 10 lat od daty wystąpienia z wnioskiem ZNP (25 % udział środków własnych jednostek statutowych).
 3. Jednostki gospodarcze ZNP korzystają z pomocy funduszu inwestycyjnego na zasadach samofinansowania w ramach udzielonego nieoprocentowanego kredytu przez ZG. Wyjątkiem są sytuacje losowe niebędące wynikiem złego zarządzania, które rozpatrywane będą oddzielnie.
 4. Dotacje na zakupy tego samego rodzaju urządzenia biurowego typu komputer, kserokopiarka, faks, rzutnik multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne nie mogą obejmować okresów krótszych niż 5 lat od roku ostatniego dofinansowania z budżetu inwestycyjnego ZG ZNP (wyjątek 2 komputery dla okręgów w ciągu 5 lat ).
 5. Kwota dotacji ZG ZNP na zakup sprzętu biurowego wynosi 70 % ceny brutto, przy czym nie więcej niż:
  • przy zakupie komputera 1500 złotych
  • przy zakupie faksu 350 złotych
  • przy zakupie kserokopiarki 2000 złotych, a dla okręgów 3000 złotych
  • przy zakupie rzutnika multimedialnego 1500 złotych (dla dużych oddziałów 2000 złotych, a dla okręgów 3500 złotych).
  • przy zakupie urządzenia wielofunkcyjnego nie więcej niż 1000 zł (urządzenie o funkcji faksu lub kopiarki, skanera, drukarki)
 1. Kwota dotacji z ZG ZNP na zakup sprzętu nagłaśniającego wynosi 60 % ceny brutto, nie więcej niż 5000 złotych.
 2. Dotacjami inwestycyjnymi nie są objęte wnioski na umeblowanie, artykuły dekoracyjne itp. dotyczące wyposażenia biur.

II. WNIOSEK O DOTACJĘ WINIEN ZAWIERAĆ:

 1. Dane jednostki składającej wniosek wraz z podaniem aktualnego numeru rachunku bankowego.
 2. Określenie przedmiotu dotacji wraz z podaniem wartości zadania.
 3. Trzy oferty wykonawców wraz z kosztorysem ofertowym (nie dotyczy zakupu sprzętu biurowego).
 4. Na zakupy sprzętu biurowego, rodzaj sprzętu oraz rok ostatniej dotacji.
 5. Krótkie uzasadnienie z dokumentacją fotograficzną remontu.
 6. Opinię okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego dla jednostek statutowych lub społecznej rady OUPiS w przypadku jednostek gospodarczych.
 7. Kserokopię umowy użytkowania lokalu dla jednostek, których siedziba nie jest własnością ZNP.
 8. Ewentualne określenie udziału środków własnych jednostki lub dotacji z zewnątrz dla robót remontowych.
 9. Dla jednostek gospodarczych starających się o kredyt z ZG ZNP, określenie warunków spłaty.

III. REALIZACJA I ROZLICZENIE WNIOSKU:

 1. Dla robót budowlano-remontowych zamawiający przesyła do OUPiS ZG ZNP projekt umowy do akceptacji.
 2. W przypadku gdy wartość zadania przekracza 10 000 złotych lub gdy wymaga tego prawo budowlane, należy powołać na miejscu inspektora nadzoru z uprawnieniami.
  Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru nie może przekraczać 1,5 % wartości zadania netto lub, w przypadku zadań o wartości do 10 000 złotych, nie może przekraczać 500 złotych.
 3. Odbioru robót po wykonaniu całości zadania lub, o ile wymaga tego sytuacja, jego części, dokonuje zespół z udziałem przedstawiciela OUPiS ZG ZNP.
 4. Po zrealizowaniu zadania w terminie 7 dni należy przesłać do OUPiS ZG ZNP jego rozliczenie, a mianowicie:
  • kopię kosztorysu powykonawczego sprawdzonego przez inspektora nadzoru
  • kopię protokołu odbioru
  • kopię faktury lub faktur
  • dokumentację techniczną projektu, o ile była udziałem zadania
  • dla zakupów sprzętu biurowego realizowanego indywidualnie w celu zwrotu dotacji należy przesłać do OUPiS ZG ZNP kopię faktury zakupu. W przypadku realizacji zakupów przez ZG ZNP w ciągu 14 dni należy dokonać wpłaty na konto ZG ZNP różnicy ceny.
 1. Po sprawdzeniu rozliczenia zadania, zostanie uruchomiona dotacja dla danej jednostki na jej rachunek.
 2. Dla robót remontowo-budowlanych, w przypadku możliwości podziału zadania na niezależne etapy podlegające oddzielnym odbiorom, istnieje możliwość przesłania części dotacji po zakończeniu i rozliczeniu danego etapu prac.
 3. W przypadku występowania w trakcie robót nieprzewidzianych wcześniej kosztorysem elementów robót, zamawiający (inwestor) ma obowiązek zgłaszania ich do OUPiS ZG ZNP w celu uzyskania zgody na ich realizację.

Za odstępstwa od ww. zasad powodujące zaciągnięcie zobowiązań finansowych odpowiedzialni są kierujący jednostką prezes lub dyrektor i  księgowy danej jednostki.

IV. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Kompletne wnioski o dotację należy przesyłać do OUPiS ZG ZNP w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego przyznanie dotacji.

  

Instrukcja przyjęta uchwałą nr 33/2011 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 28 listopada 2011 r.

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej