Regulamin obrad Zarządu Głównego ZNP

przyjęty uchwałą nr 14/2020 ZG ZNP z dnia 17 listopada 2020 r.

 

1. Zarząd Główny ZNP – zwany dalej Zarządem – obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał, z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Pierwsze posiedzenie Zarządu w danej kadencji zwoływane jest na dzień przypadający nie później niż 21 dni od dnia wyboru Prezesa ZNP.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes ZNP, który ustala miejsce i termin posiedzenia oraz proponuje porządek obrad.

4. O terminie i miejscu posiedzenia Prezes ZNP zawiadamia członków Zarządu oraz przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zawiadomienia dołącza się proponowany porządek obrad.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w pkt. 4, decyzją Prezesa ZNP może ulec skróceniu.

6. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu, Prezes ZNP zwołuje posiedzenie Zarządu niezwłocznie, nie później jednak niż trzeciego dnia od daty otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż w ciągu 7 kolejnych dni. Wniosek o zwołanie posiedzenia winien zawierać uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad.

7. Proponowany porządek obrad, o którym mowa w pkt. 3 i 6 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. Do proponowanego porządku obrad Zarząd może wprowadzać zmiany.

8. Poza członkami Zarządu prawo udziału w posiedzeniach Zarządu przysługuje przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy oraz zaproszonym przez Prezesa ZNP gościom. Prawo wstępu na salę obrad mają upoważnieni przez Prezesa ZNP pracownicy Biura Zarządu Głównego ZNP.

9. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes ZNP albo wyznaczony przez niego wiceprezes Zarządu.

10. Przewodniczący obrad w szczególności:

1) stwierdza kworum na podstawie podpisów złożonych przez członków Zarządu na liście obecności,
2) wyznacza spośród członków Zarządu sekretarza (sekretarzy) obrad, do obowiązków których należy liczenie głosów w przypadku głosowań jawnych, odbywających się bez wykorzystania urządzenia do liczenia głosów,
3) udziela głosu biorącym udział w posiedzeniu,
4) czuwa nad przestrzeganiem w toku posiedzenia postanowień Statutu ZNP oraz postanowień niniejszego regulaminu,
5) dokonuje wykładni niniejszego regulaminu i decyduje o sposobie stosowania jego przepisów w toku obrad,
6) ogłasza wyniki głosowań jawnych.

11. Zarząd spośród swoich członków powołuje komisję uchwał i wniosków oraz – w razie potrzeb – komisję skrutacyjną.

12. Członkowie Zarządu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad danym punktem porządku obrad, zgłaszają chęć zabrania głosu poprzez podniesie ręki.

13. Przewodniczący obrad udziela głosu w dyskusji nad danym punktem porządku obrad według kolejności zgłoszeń.

14. Głos w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. W dyskusji nad daną sprawą członek Zarządu może zabierać głos dwukrotnie. Powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

15. O przedłużeniu czasu, o którym mowa w pkt. 14 lub o udzieleniu członkowi Zarządu dodatkowego głosu decyduje przewodniczący obrad.

16. Przewodniczący obrad może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku obrad, przywołaniem „do rzeczy”. Po dwukrotnym przywołaniu „do rzeczy” przewodniczący obrad może odebrać przemawiającemu głos.

17. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego, sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia zabierającego głos w dyskusji. Wystąpienie takie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.

18. Wniosek formalny może dotyczyć:

1) zamknięcia posiedzenia,
2) ogłoszenia przerwy w posiedzeniu,
3) zamknięcia listy mówców,
4) zamknięcia dyskusji,
5) stwierdzenia kworum,
6) zmiany w sposobie głosowania.

19. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego Zarząd rozstrzyga po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

20. Głosowania jawne odbywają się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, o ile jest używane na danym posiedzeniu. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów, głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez sekretarza (sekretarzy) obrad.

21. Głosowanie tajne może odbywać się przy pomocy urządzenia do liczenia głosów lub przy użyciu kart do głosowania wrzucanych do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia głosów dokonuje komisja skrutacyjna. Wyniki głosowania tajnego ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.

22. Przebieg posiedzenia Zarządu jest protokołowany przez wyznaczonego przez Prezesa ZNP pracownika Biura Zarządu Głównego ZNP, a także utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

23. Protokół posiedzenia zawiera:

1) datę i miejsce posiedzenia Zarządu,
2) informację o liczbie członków Zarządu obecnych na posiedzeniu,
3) informacja o osobach biorących udział w posiedzeniu niebędących członkami Zarządu,
4) wyniki przeprowadzanych głosowań,
5) tytuły podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań w sprawie ich przyjęcia,
6) imiona i nazwiska oraz podpisy: przewodniczącego obrad, sekretarza (sekretarzy) obrad oraz osoby sporządzającej protokół.

24. Do protokołu dołącza się:

1) porządek obrad,
2) listę obecności członków Zarządu,
3) listę osób uczestniczących w posiedzeniu Zarządu innych niż członkowie Zarządu;
4) treść podjętych uchwał,
5) protokoły komisji skrutacyjnej,
6) transkrypcję stenogramu posiedzenia Zarządu.

25. Członek Zarządu ma prawo wglądu do protokołu. Protokół jest udostępniany w Biurze Zarządu Głównego ZNP.

26. Członek Zarządu może zgłosić Prezesowi ZNP na piśmie zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu nie później niż do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym następne posiedzenie Zarządu. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki rozstrzyga Zarząd. Protokół, do którego nie wniesiono poprawek, uważa się za przyjęty.

za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Podziel się na:KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

13.12.2022

Edukacja jest najważniejsza – nasze rekomendacje
Czytaj więcej

19.02.2024

Opinia ZNP ws. potrącania wyrównań
Czytaj więcej

08.02.2024

Zakończyła się druga tura rozmów z MEN – komunikat ZNP 8.02.2024
Czytaj więcej

07.02.2024

8 lutego odbędzie się druga tura negocjacji płacowych
Czytaj więcej

01.02.2024

MEN – ZNP: Spotkanie uzgodnieniowe 1.02.2024
Czytaj więcej

29.01.2024

Sejm: Projekt ZNP „Godne płace…” skierowany do dalszych prac
Czytaj więcej