Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP

przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r.

 

§1

 1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
  1. urodzenia lub przysposobienia dziecka,
  2. śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców.
 2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

§2

 1. Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału.
 2. W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.

§3

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia, przysposobienia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:
  1. potwierdzoną kserokopię odpisu aktu urodzenia lub aktu zgonu,
  2. dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,
  3. prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.
 2. Prawo do zasiłku przysługuje osobom będącym członkami ZNP w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§4

 1. Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.
 2. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
 3. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.
 4. Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

§5

 1. Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona uchwałą Zarządu Głównego ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.

Załączniki:
KATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

24.05.2022

Egzamin ósmoklasisty 2022
Czytaj więcej

24.05.2022

ZNP interweniuje ws. ograniczania wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów
Czytaj więcej

23.05.2022

Ukraińskie ABC. Podcast nr 4 dla uczniów i nauczycieli
Czytaj więcej

23.05.2022

Документи про освіту
Czytaj więcej

23.05.2022

Minister edukacji o płacach w Sejmie
Czytaj więcej