Regulamin przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP

przyjęty uchwałą ZG ZNP z dnia 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany uchwałą nr 2/2011 ZG ZNP z dnia 22 marca 2011 r., uchwałą nr 16/2011 ZG ZNP z dnia 13 grudnia 2011 r. oraz uchwałą nr 20/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

 

§1

 1. Członkom ZNP przysługują zasiłki statutowe z tytułu:
  1. urodzenia lub przysposobienia dziecka,
  2. śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców.
 2. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu członka ZNP przysługuje zasiłek z tytułu zgonu członka ZNP.

§2

 1. Wnioski o przyznanie zasiłków rozpatruje prezydium zarządu oddziału.
 2. W przypadku odmowy przyznania zasiłku, wnioskodawcy przysługuje w ciągu 14 dni prawo odwołania do zarządu oddziału.

§3

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w ciągu roku od dnia urodzenia, przysposobienia lub zgonu na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, załączając odpowiednio:
  1. potwierdzoną kserokopię odpisu aktu urodzenia lub aktu zgonu,
  2. dowody pokrycia kosztów pogrzebu, w przypadku o którym mowa w §1 ust. 2,
  3. prawomocne postanowienie sądu w sprawie przysposobienia dziecka.
 2. Prawo do zasiłku przysługuje osobom będącym członkami ZNP w dniu zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§4

 1. Zasiłek z tytułu urodzenia, przysposobienia lub zgonu dziecka wypłaca się oddzielnie każdemu z małżonków, jeżeli oboje są członkami ZNP.
 2. W przypadku ciąż mnogich zasiłek wypłacany jest na każde dziecko.
 3. W przypadku urodzenia dziecka martwego przysługuje jeden, korzystniejszy dla członka ZNP zasiłek.
 4. Zasiłek, o którym mowa w §1 ust. 2 przysługuje jednej osobie.

§5

 1. Wysokość zasiłków statutowych określa zarząd oddziału z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wysokość zasiłków nie może być niższa niż wysokość minimalna określona uchwałą Zarządu Głównego ZNP.

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin przyjęty przez Zarząd Główny ZNP w dniu 18 grudnia 2007 r. i znowelizowany w dniu 22 marca 2011 r., w dniu 13 grudnia 2011 r. oraz w dniu 30 września 2015 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP.

Powiązane Wpisy

Następny wpis

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.