Poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sprawie emerytur

W maju br. w Sejmie złożony został poselski projekt ustawy dotyczący m. in. wcześniejszej emerytury dla nauczycieli (jako „poselski” nie będzie przedmiotem społecznych konsultacji).

Ministerstwo edukacji nie zdecydowało się – mimo obietnic ministra Przemysława Czarnka – na przywrócenie wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty i rozszerzenie uprawnień na kolejne roczniki.

„Druk nr 3302 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” (TUTAJ).

Najważniejsze proponowane przez posłów PiS (fragment opracowania prawnego ZNP, które zostało skierowane do okręgów ZNP 22 maja br.):

1)        Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem nauczyciele, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 • rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, o których mowa w art. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym w dniu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku,
 • mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w okresie faktycznego wykonywania pracy na tych stanowiskach, z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
 •  nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a KN,
 •  wysokość emerytury obliczonej nie jest niższa niż kwota najniższej emerytury.

2)        Nauczyciele spełniający powyższe warunki będą mogli przejść na emeryturę również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 KN.

3)        Jeżeli nauczyciel przechodzący na tę emeryturę jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, środki zgromadzone w tym funduszu będą przekazywane w jednej transzy na jego subkonto.

4)        Podstawę obliczenia emerytury będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem:

 •  waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tej emerytury,
 •  zwaloryzowanego kapitału początkowego,
 •  kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie.

5)        Prawo do emerytury będzie ulegało zawieszeniu lub świadczenie to będzie ulegało zmniejszeniu na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6)        Prawo do emerytury będzie ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez osobę mającą ustalone prawo do tej emerytury, w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w przedszkolu, szkole, placówce, w łącznym wymiarze wyższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć lub bez zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Przepis ten nie będzie miał jednak zastosowania do osób, które osiągnęły wiek emerytalny  na zasadach ogólnych.

🔹 Ograniczenie zasad zatrudnienia nauczycieli posiadających prawo do nowej emerytury nauczycielskiej na zasadach szczególnych (art. 10 ust. 10a-10c KN, art. 1 pkt 4, 5 i 8–12, art. 2, art. 4, art. 15–17 projektu ustawy)

1)        Do art. 10 KN zostaną dodane nowe ust. 10a–10c, w których zostaną uregulowane kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli korzystających z emerytury, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN.

Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, i prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu, oraz nie osiągnął wieku emerytalnego – będzie można zatrudnić wyłącznie w przypadku:

 •  zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela,
 •  za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2)        Wymiar zatrudnienia w szkole takiego nauczyciela nie będzie mógł być wyższy niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

3)        W przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej szkole łączny wymiar zatrudnienia nie będzie mógł być wyższy niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

4)        W celu weryfikacji, czy prawo nauczyciela do emerytury uległo zawieszeniu i wymiaru zatrudnienia w innych szkołach, nauczyciel, który przeszedł na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, oraz nie osiągnął wieku emerytalnego, przed nawiązaniem stosunku pracy będzie składał do dyrektora szkoły:

 •  oświadczenie o zawieszeniu albo niezawieszaniu prawa do tej emerytury,
 •  jeżeli prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu – również oświadczenie o niezatrudnieniu w innej szkole lub innych szkołach, albo
 •  oświadczenie o zatrudnieniu w innej szkole lub innych szkołach i wymiarze zatrudnienia w tej szkole lub tych szkołach.

5)        Umowy o pracę na czas określony zawierane zgodnie z art. 10 ust. 10a KN nie będą wliczane do okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 10 ust. 12 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. okresu zatrudnienia, od którego jest uzależnione zatrudnienie na czas nieokreślony.

6)        Przepisy art. 10 ust. 10a–10c KN będą stosowane odpowiednio do zatrudniania nauczycieli  w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którzy przeszli na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 KN, i prawo do tej emerytury nie uległo zawieszeniu, oraz nie osiągnęli wieku emerytalnego.

7)        Na emeryturę mogą przejść, począwszy od dnia:

 • 1 września 2024 r. – nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966r.;
 • 1 września 2025 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r.;
 • 1 września 2026 r. – nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.

🔹 Prawo do świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (art. 17 projektu ustawy)

– w przepisie przejściowym określono, że do okresu 20 lat wykonywania pracy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, będącego jednym z warunków nabycia prawa do tego świadczenia, wlicza się również okresy wykonywania pracy w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych (zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2024 r.)

25 maja br. Komisja Pedagogiczna i Komisja Ochrony Pracy ZNP zaproponowały pakiet poprawek do ministerialnego projektu dotyczącego emerytur stażowych dla nauczycieli. Pobierający emeryturę nauczyciele powinni mieć prawo podjęcia pracy w szkole, należy też rozszerzyć prawo do świadczenia kompensacyjnego na kolejne grupy nauczycieli.

Głos Nauczycielski o projekcie:

Nie ma powrotu do art. 88 Karty. Posłowie PiS skierowali do Sejmu projekt dotyczący emerytur stażowych – Głos Nauczycielski (glos.pl)

Komisje ZNP proponują poprawki do emerytur stażowych. Co należy zmienić w projekcie? – Głos Nauczycielski (glos.pl)

POWIĄZANE WPISY

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi

Koleżanki i Koledzy W najbliższych dniach nauczyciele otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy...

Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024

Prezydium Zarządu Głównego ZNP, odpowiadając na pisma Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2023 r....

Czytaj więcejKATEGORIE

COVID-19Edukacja włączającaFilmyInterweniujemyOgólne informacjeProtestReformyStatus zawodowyStatus zawodowy,ZniżkiZNP w mediachдопомагаємо вчителям

NAJNOWSZE WPISY

07.06.2023

ZNP domaga się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli od lipca – komunikat ZNP
Czytaj więcej

22.09.2023

List Prezydium KSPAiO ZNP do Pracowników administracji i obsługi
Czytaj więcej

21.09.2023

Opinia Prezydium ZG ZNP do ustawy budżetowej na rok 2024 oraz ustawy o szczególnych rozwiązania służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Czytaj więcej

04.09.2023

Dziękujemy za udział w pikiecie 1.09.2023
Czytaj więcej

03.09.2023

List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024
Czytaj więcej

01.09.2023

Petycja uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP 1.09.2023
Czytaj więcej