15.02.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

08.02.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Opinia ZG ZNP 8.02.2019...

Czytaj więcej

08.02.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw

Opinia ZG ZNP 8.02.2019...

Czytaj więcej

06.02.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

05.02.2019

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozp. w sprawie warunków wynagradzania na pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych oraz w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

22.01.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

17.01.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego

Opinia ZG ZNP 17.01.2019...

Czytaj więcej

17.01.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie: 1) ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego, 2) praktycznej nauki zawodu, 3) doradztwa zawodowego

Opinia ZG ZNP 17.01.2019...

Czytaj więcej

16.01.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej

16.01.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie organizacji roku szkolnego

Opinia ZG ZNP 16.01.2019 (5) Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej