16.01.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej

16.01.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej

16.01.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej

16.01.2019

Propozycje MEN dot.: 1) wprowadzenia nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty, 2) zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 3) przywrócenia obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, 4) rozszerzenia uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę

Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej

16.01.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej

16.01.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Opinia ZG ZNP 16.01.2019...

Czytaj więcej

15.01.2019

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

10.01.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r.

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

17.12.2018

Projekt rozp. MKiDzN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

14.12.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej