11.12.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Opinia ZG ZNP 11.12.2018 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

28.11.2018

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

Opinia ZG ZNP 28.11.2018...

Czytaj więcej

28.11.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Opinia ZG ZNP 28.11.2018 (1) Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

22.11.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

Opinia ZG ZNP 22.11.2018 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

21.11.2018

Projekt rozp. RM w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Opinia ZG ZNP 21.11.2018...

Czytaj więcej

21.11.2018

Projekt rozp. MKiDzN zmieniającego rozp. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych

Opinia ZG ZNP 21.11.2018...

Czytaj więcej

30.10.2018

Projekt zarządzenia MŚ w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Ministra Środowiska

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

15.10.2018

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2019

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

10.10.2018

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

08.10.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej