31.03.2018

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek oświatowych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

28.03.2018

Projekt rozp. MKiDzN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

23.03.2018

Projekt MRiRW dot. sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

14.03.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

13.03.2018

Projekt rozp. Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego “Niepodległa”

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

12.03.2018

Projekt rozp. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Opinia ZG ZNP 12.03.2018 Odpowiedź MRPiPS...

Czytaj więcej

05.03.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Opinia ZG ZNP 5.03.2018 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

23.02.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Opinia ZG ZNP 23.02.2018...

Czytaj więcej

23.02.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Opinia ZG ZNP 23.02.2018...

Czytaj więcej

14.02.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej