12.09.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

22.08.2018

Projekt rozp. MS w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

20.08.2018

Projekt rozp. MS w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Opinia ZG ZNP 20.08.2018 (2) Odpowiedź MS...

Czytaj więcej

20.08.2018

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Opinia ZG ZNP 20.08.2018...

Czytaj więcej

08.08.2018

Projekt rozp. RM w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Opinia ZG ZNP 8.08.2018...

Czytaj więcej

08.08.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Opinia ZG ZNP 8.08.2018...

Czytaj więcej

08.08.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Opinia ZG ZNP 8.08.2018...

Czytaj więcej

26.07.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

24.07.2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

27.06.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej