26.06.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

25.06.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

 ...

Czytaj więcej

25.06.2018

Projekty: uchwały RM w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – “Wyprawka szkolna” wraz z załącznikiem w formie programu; rozp. RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

19.06.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie doradztwa zawodowego

Opinia ZG ZNP 19.06.2018 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

23.05.2018

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

27.04.2018

Projekt rozp. MS w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Opinia ZG ZNP 27.04.2018 Odpowiedź MS...

Czytaj więcej

26.04.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

24.04.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

17.04.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie: 1) szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania ocen pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego; 2) uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opinia ZG ZNP 17.04.2018 Odpowiedź MEN 29.05.2018 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

05.04.2018

Projekt rozp. RM w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata dla repatrianta oraz sposobu ich organizacji

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej