25.06.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

 ...

Czytaj więcej

25.06.2018

Projekty: uchwały RM w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – “Wyprawka szkolna” wraz z załącznikiem w formie programu; rozp. RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

19.06.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie doradztwa zawodowego

Opinia ZG ZNP 19.06.2018 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

23.05.2018

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

27.04.2018

Projekt rozp. MS w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Opinia ZG ZNP 27.04.2018 Odpowiedź MS...

Czytaj więcej

26.04.2018

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

24.04.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

17.04.2018

Projekt rozp. MEN w sprawie: 1) szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania ocen pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego; 2) uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opinia ZG ZNP 17.04.2018 Odpowiedź MEN 29.05.2018 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

05.04.2018

Projekt rozp. RM w sprawie rodzajów kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatrianta i kandydata dla repatrianta oraz sposobu ich organizacji

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

31.03.2018

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek oświatowych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej