19.04.2023

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Opinia ZNP

Warszawa 14.04. 23 r.                              Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu...

Czytaj więcej

07.08.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnymi w roku 2019

Opinia ZNP dot. subwencji...

Czytaj więcej

06.05.2019

Projekt rozp. MKiDzN zmieniającego rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

18.04.2019

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

15.04.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

03.04.2019

Wniosek o ujawnienie dokumentów dot. prac nad projektami rozp. MEN zmieniających rozp. w sprawie: 1) szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty; 2) szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Wniosek ZG ZNP...

Czytaj więcej

18.03.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Opinia ZG ZNP 18.03.2019 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

11.03.2019

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozp. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Opinia ZG ZNP 11.03.2019 (3) Odpowiedź MRPiPS...

Czytaj więcej

11.03.2019

Projekt rozp. MS zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Opinia ZG ZNP 11.03.2019 (2) Odpowiedź MS...

Czytaj więcej

11.03.2019

Projekty zarządzeń MRiRW w sprawie przekształcenia i zmian organizacyjnych szkół oraz utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w szkołach prowadzonych przez MRiRW

Opinia ZG ZNP 11.03.2019...

Czytaj więcej