07.08.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnymi w roku 2019

Opinia ZNP dot. subwencji...

Czytaj więcej

06.05.2019

Projekt rozp. MKiDzN zmieniającego rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

18.04.2019

Projekt rozp. MKiDzN w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

15.04.2019

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej

03.04.2019

Wniosek o ujawnienie dokumentów dot. prac nad projektami rozp. MEN zmieniających rozp. w sprawie: 1) szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty; 2) szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

Wniosek ZG ZNP...

Czytaj więcej

18.03.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Opinia ZG ZNP 18.03.2019 Odpowiedź MEN...

Czytaj więcej

11.03.2019

Projekt rozp. MRPiPS zmieniającego rozp. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Opinia ZG ZNP 11.03.2019 (3) Odpowiedź MRPiPS...

Czytaj więcej

11.03.2019

Projekt rozp. MS zmieniającego rozp. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Opinia ZG ZNP 11.03.2019 (2) Odpowiedź MS...

Czytaj więcej

11.03.2019

Projekty zarządzeń MRiRW w sprawie przekształcenia i zmian organizacyjnych szkół oraz utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w szkołach prowadzonych przez MRiRW

Opinia ZG ZNP 11.03.2019...

Czytaj więcej

15.02.2019

Projekt rozp. MEN w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji

Opinia ZG ZNP...

Czytaj więcej